Bygg din egen rapport

Här kan du med hjälp av filterna nedan bygga ihop din egen rapport och sedan exportera som PDF.

Filtrera innehållet

Klicka på ett ämnesområde för att markera det. Du kan även markera/avmarkera flera olika ämnesområden för att filtrera artiklarna efter önskemål. För att avmarkera ett ämne klickar du på ämnet en andra gång.

Du kan dessutom filtrera artiklar utefter utmaningar, brännpunkter och megatrender. Därefter kan du ta del av dina filtrerade artiklar längre ner på sidan.

Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys

Här hittar du innehållet i trend- och omvärldsanalysen 2022. Brännpunkterna är trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt. Megatrenderna är övergripande och globala drivkrafter. Utmaningarna är de utmaningar vi strävar efter att lösa med vårt innovationsarbete.

2. Hur kan vi dra nytta av det ökande platsoberoendet?

Den accelererande digitaliseringen har drivit fram flera utvecklingssprång där platsers olika roller kullkastas, förändras eller minskar. Utvecklingen har kommit till en punkt där många gamla seglivade sanningar inte längre gäller. Den medför till exempel att stadskärnan håller på att mista flera av sina tidigare roller när färre utför arbete och inköp där och att orter...

Arbete och kompetens Boende och byggnation Digitalisering och teknik Infrastruktur Innovation Mobilitet och transport Näringsliv

3. Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

Vi behöver öka den demokratiska processen i stadsutveckling och skapa långsiktiga strukturer för dialog och medverkan. ​ Staden behöver få mer effektiva verktyg för tät invånarinvolvering i stadsutvecklingen, för en mer invånarnära och behovsdriven stadsdelsutveckling. Vissa målgrupper engagerar sig i smalare frågor, som berör dem och deras familj mer direkt. Det är idag främst personer i medelåldern och äldre runt pensionsåldern...

Dialog och demokrati Innovation Kommunikation

6. Hur främjar vi psykisk och fysisk hälsa bland unga?

Statistiken visar att allt fler barn och unga i Helsingborg drabbas av psykiska besvär.​ Det gäller särskilt flickor i tonåren, där även den självskattade hälsan försämrats mycket under senare år. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av...

Hälsa Innovation Livskvalitet Trygghet

7. Hur får vi människor att känna sig mindre ensamma?

​Social isolering är generellt sett vanligast bland äldre men förekommer i alla åldrar. Det finns ett tydligt samband mellan social isolering och att inte ha någon nära vän. Social isolering är hälsofarligt och jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också...

Demografi Hälsa Innovation Livskvalitet Trygghet

8. Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande förväntningar?

Andelen helsingborgare som är över 80 år förväntas öka med ca 40 procent fram till 2030. ​ ​De nya generationerna äldre har andra förväntningar på staden jämfört med tidigare. De är mer välutbildade, resursstarka och individualistiska jämfört med tidigare generationer. Många vill leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna och det ställer allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om ökade möjligheter till...

Boende och byggnation Demografi Innovation Livskvalitet

9. Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

I Helsingborg är tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta jämförbara städer, vilket delvis kan förklara varför invånarnas trygghet i det offentliga rummet också i genomsnitt är lägre. Forskning visar att tryggheten tydligt påverkas av den tillit, gemenskap och samhörighet människor känner till och med andra invånare i det egna bostadsområdet. Detta avgörs i...

Innovation Integration Livskvalitet Trygghet

10. Hur får vi alla i samhället att bli anställningsbara eller självförsörjande?

Arbetslösheten har länge varit hög i Helsingborg och många står långt från arbetsmarknaden. Vi behöver arbeta mer proaktivt med att förhindra att människor blir beroende av försörjningsstöd, till exempel genom att få fler att vilja utbilda sig. Många arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på en allt rörligare och förändrad arbetsmarknad. Eller kunskap om och färdigheter...

Arbete och kompetens Innovation Integration Livskvalitet Näringsliv Trygghet Utbildning

11. Hur kan vi bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla kompetens?

Det kommer bli allt svårare att locka till sig och behålla medarbetare och chefer när konkurrensen om arbetskraft framöver skärps. Samtidigt medför användningen av ny teknik och nya arbetssätt ett ökat behov av kompetensutveckling. Under kommande år förväntas andelen invånare i arbetsför ålder att minska parallellt med att andelen äldre ökar. Samtidigt är efterfrågan på...

Arbete och kompetens Demografi Innovation Utbildning

12. Hur motverkar vi segregationen och polarisering i samhället?

Socioekonomiska skillnader tenderar att öka i Helsingborg. Det finns skillnader inom till exempel hälsa, utbildning och förvärvsarbete.​ Detta har redan skapat en grogrund för minskad sammanhållning, minskad tillit, upplevelse av otrygghet och på sikt en marginalisering som kan komma till uttryck genom social oro. De socioekonomiska skillnaderna är stora mellan olika stadsdelar, men också inom vissa stadsdelar. Hur kan vi motverka...

Boende och byggnation Innovation Trygghet

13. Hur minskar vi vårt klimatavtryck och får ett mer cirkulärt samhälle?

Helsingborg ska vara klimatneutralt senast 2035. Det innebär utsläppen inom det geografiska området Helsingborg fram till dess måste minska med 70 % jämfört med idag och att resterande utsläpp ska tas upp med hjälp av ökade kolsänkor. Fler människor bor i städer och städer svarar för 75 procent av den globala energianvändningen, 75 procent av...

Infrastruktur Klimat och miljö Livskvalitet Mobilitet och transport

14. Hur kan vi dra nytta av näringslivets vilja till grön omställning?

Näringslivet har en central roll i omställningen mot grön hållbarhet, efterfrågan på hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster förväntas fortsätta öka. Men detta räcker ofta inte för att överkomma marknadsbarriärer. Därför behöver näringslivet och den offentliga sektorn hjälpas åt. Det kan handla om att göra det lättare för företag att innovera och marknadsföra hållbara lösningar...

Boende och byggnation Innovation Klimat och miljö Näringsliv

15. Hur kan vi minska vår digitala sårbarhet?

Med fler saker och tjänster som kopplas upp och ihop digitalt ökar också sårbarheten, både för samhället och individen. Samtidigt medför en förändrad brottslighet nya risker, där digitaliseringen ökat möjligheterna för bland annat id-kapning, hackning, samt övertagande och styrning av saker såväl som tjänster. Den digitala infrastrukturen är dessutom beroende av elförsörjningen för att fungera, vilket understryker utmaningen. Hur kan vi begränsa denna sårbarhet och öka vår motståndskraft ute i...

Digitalisering och teknik Infrastruktur Innovation