Stadsdirektörens förord

I ett världsläge med krig, naturkatastrofer och stora ekonomiska utmaningar är det lätt att känna osäkerhet kring både nuläge och framtid. Händelser i omvärlden påverkar oss även lokalt och vi har de senaste åren blivit vana vid att snabbt anpassa oss. Nu är de tuffare tiderna som vi länge hört om här och vi behöver återigen ställa om, men denna gång är vi väl förberedda.

Vi har arbetat aktivt med vår nulägesanalys, vi vet våra förutsättningar och har koll på de utmaningar som vi långsiktigt behöver lösa. Varje dag arbetar vi med att skapa livskvalitet för helsingborgarna och då behöver vi ha koll på de faktorer i omvärlden som påverkar. Vi är eniga kring att vi behöver fortsätta vår satsning på innovation och att vi behöver samspela med andra för att göra Helsingborg till en av de bästa städerna att bo och verka i. En viktig del i det är hur vi kan förenkla och förbättra invånarnas vardag med hjälp av ny teknik. Det kan exempelvis innebära att vi skapar ökad trygghet och självständighet genom att vi erbjuder lösningar där invånarna själva kan lösa sina ärenden, att vi tar fram tekniska hjälpmedel så att våra äldre kan bo hemma längre, eller att vi utforskar nya tekniska hjälpmedel i skolan för att fler elever ska nå kunskapsmålen. Vi behöver fokusera mer på hur vi kan agera möjliggörare för våra invånare.

Vi behöver också kraftsamla kring vår satsning på klimatneutralitet 2030 där helt nya beteenden och lösningar kommer att krävas om vi ska lyckas. En tuff men spännande resa som vi måste göra tillsammans över bransch- och sektorsgränser. En viktig del för staden är därför att fortsätta att utveckla plattformar för samspel, först då kan vi möta komplexiteten i stadens utmaningar. Samarbete och samspel med akademin, näringslivet, föreningslivet och inte minst våra invånare.

Trend- och omvärldsanalysen ger oss värdefulla insikter och verktyg för att kunna zooma ut och se vår stad, våra uppdrag, mål och idéer i ett större sammanhang. Den ger en gemensam bild av utmaningar och förändringar i vår omvärld och det är kanske viktigare än någonsin att vi har koll på dem.

Nyheter i trend- och omvärldsanalysen

Trend- och omvärldsanalysen uppdateras och aktualiseras varje år. Helt nytt i denna upplaga är de två brännpunkterna ”Ökat fokus på välfärdsbrott” och ”Kriser förändrar och utmanar”. Två högaktuella frågor som också märks av i de stadsgemensamma utmaningarna där ”Hur kan vi stävja välfärdsbrott?” har tillkommit.

Jonna Myrebris, tillförordnad stadsdirektör