Om rapporten

Om årets trend- och omvärldsanalys

Det här är planeringsunderlaget för verksamhetsplaneringen 2018. Årets trend- och omvärldsanalys, lanserad i december 2016 och som gäller över 2017, är den femte i ordningen och är en omarbetad version jämfört med tidigare års analyser. Utgångspunkten är de fem megatrenderna: globalisering, förändrad demografi, teknikutveckling, klimat- och miljöförändringar och värderingsförändringar samt dess konsekvenser för Helsingborg. De elva trender som har legat till grund för tidigare trend- och omvärldsanalyser fortsätter att påverka oss. De ingår nu som delar i de fem megatrenderna.

Huvuddelen av innehållet i trend- och omvärldsanalysen har arbetats fram under ett antal workshops med projekt- och referensgrupperna, som består av personer från stadens förvaltningar och bolag. En annan viktig del av planeringsunderlaget består av gemensamma iakttagelser från verksamheternas olika nulägesanalyser. Dessa ligger till grund för avsnittet Helsingborg idag.

Projektgruppen har bestått av Henrik Persson och Peter Gustafsson och Hannes Sonnsjö från Stadsledningsförvaltningen samt Forsknings- och utvecklingschef Anna-Karin Bergman. Projektledare har Göran Svensson varit.