Områdesbeskrivning

Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar av Helsingborg är indelade i två landsbygdsområden: norra respektive södra området. Beskrivningarna har tagits fram som ett underlag till stadens arbete med bostadsförsörjning. Områdena beskrivs ur ett brett perspektiv: likheter och olikheter lyfts fram mellan olika delar av Helsingborg och beskrivningarna kan därmed vara ett bra planeringsunderlag även i andra sammanhang.

Bland annat beskrivs befolkningen (med hjälp av åldersstruktur och ett antal socioekonomiska faktorer), bostadsbeståndet och servicen i området för de boende. Beskrivningen innehåller även en områdesprofil som visar områdets status i förhållande till Helsingborg, samt en beskrivning om näringslivet. I näringslivsbeskrivningen fokuseras det främst på vilka näringsgrenar som dominerar i området men också på storleken på arbetsplatserna eller antal sysselsatta.

Områdesbeskrivningen kommer att uppdateras årligen med ny statistik. Områdesbeskrivning 2014 innehåller uppgifter som beskriver förhållandena 2012-2014.

Mer detaljerad statistik går att hitta i vår statistikdatabas

helsingborg_omrade2