Östra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Östra staden här

Östra staden omfattar Wilson park, Husensjö, Fältabacken, Rosengården, Sofieberg, Adolfsberg, Ragnvalla och Västergård. Adolfsberg och Ragnvalla är två flerbostadshusområden som byggdes omkring 1970. Något senare började även Rosengården att byggas, även det ett område med i huvudsak flerbostadshus.

Under 1990-talet börjades exploateringen av Västergård, som består av blandad bebyggelse. Övriga delar av Östra staden utgörs främst av småhus byggda från 1910-talet och framåt.

ostra_staden

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Östra staden är ett område med en befolkning som åldersmässigt är ganska lik Helsingborg som helhet. Det är endast andelen unga i åldern 20-29 år som är något lägre än i Helsingborg totalt. Medellivslängden är längre för både män och kvinnor jämfört med Helsingborg som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 71 procent, vilket är något lägre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är något lägre i Östra staden än i Helsingborg som helhet, 334 900 kronor jämfört med 343 200 kronor.

Både antalet bilar per 1000 invånare är 360 och antalet bilar per 100 lägenheter är 77 vilket är högre än i de mer centrala delarna av Helsingborg.