Trend & omvärldsanalys

Palle_Lundberg_svartvit

Nya webbifierade omvärldsanalysen är här

Det är nu tredje gången som vi tar fram en stadsövergripande trend- och omvärldsanalys*. De två tidigare har väckt stort intresse och skapat diskussioner, vilket jag tycker är mycket glädjande. Genom att få insikt i vad som händer i vår omvärld och förståelse för de trender som präglar samhällsutvecklingen blir vi bättre rustade att fatta beslut, planera och agera i visionens riktning. Det är viktigt att alla verksamheter förstår att vi måste arbeta som ett lag, tillsammans med flera andra aktörer, för att kunna möta de utmaningar vi står inför och för att kunna förverkliga vår vision Helsingborg 2035.

En av nyheterna i år förutom att vi webbifierat trend- och omvärldsanalysen till denna plattform är stadens sju förflyttningsområden. Dessa är nya och vad de är för något och hur de kommer in i helheten kan du läsa mer om under rubriken Stadens sju förflyttningsområden.

I arbetet med årets trend- och omvärldsanalys har vi återigen sett hur mycket det finns i Helsingborg att vara stolt över. Samtidigt påverkas vi som alla andra av händelser och trender som sker i omvärlden. För att fånga upp och diskutera dessa håller vi även ett antal seminarier och konferenser på temat trend och omvärld.

Liksom tidigare år finns tre medskick från mig som summerar de viktigaste iakttagelserna från analysen. Respektive medskick avslutar jag med ett antal punkter som uppmanar till handling. Den sista punkten under varje medskick är det som jag anser vara extra angeläget att ta ställning till under det kommande verksamhetsåret.

Det är en stor utmaning för staden att förmedla komplexa lösningar och beslut i en värld av snabba informationsflöden och snuttifieringar. Vi som stad måste bli bättre på att möta och förhålla oss till detta så att ingen, varken invånare eller besökare, känner sig exkluderad i stadens utveckling.

Vi kan nämligen inte bara nöja oss med att iaktta och beskriva de problem och möjligheter vi ser idag och i morgon. Vi måste agera.

Helsingborg är staden som vill. Och Helsingborg är staden för människor som vill något.

Tillsammans gör vi det möjligt!

palle_namnteckning
Palle Lundberg

Stadsdirektör


* Trend- och omvärldsanalysen tas fram varje år och är en del av stadens styrmodell. Den är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och ekonomi. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera. Samtliga verksamheter i staden ska ha insikt i skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling.