Den balanserade staden

Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val.

Aldrig tidigare har de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för utveckling varit så gynnsamma som nu. Med ett gemensamt ansvarstagande ökar möjligheterna för att ställa om till ett hållbart samhälle. Detta kräver ett globalt perspektiv tillsammans med mod och vilja att agera lokalt. En hållbar stad kännetecknas av en bibehållen eller ökad livskvalitet för människor samtidigt som miljöbelastningen minimeras. Helsingborgs stad har en viktig roll i att underlätta för invånarna när det gäller att göra klimatsmarta val för boende, transporter, mat, shopping och offentliga tjänster. Klimatfrågan berör alla människor på jorden och avspeglas i två stora utmaningar – dels måste mänskliga aktiviteter med negativ klimatpåverkan minska och på sikt upphöra, dels måste en anpassning ske till de klimatförändringar som inte går att undvika.

  • Medvetenheten och kunskapen om människans påverkan på klimatet och miljön ökar. Det höjer förväntningarna på den offentliga sektorn att vara en drivande aktör i klimatfrågan och på att ambitionerna för miljömålen höjs. Uppföljning och återkoppling blir allt viktigare för att målen ska kunna uppnås.
  • Det finns vissa planetära gränser för vad vår planet långsiktigt tål. Flera av dessa gränser anses redan har passerats. Vår livsstil i Sverige ger ett stort ekologiskt fotavtryck. Om resten av världen levde på samma sätt skulle det behövas 3,7 jordklot.
  • Helsingborgs stad genomför aktivt miljöarbete, men står inför utmaningen att förebygga klimatförändringens negativa effekter och utveckla beteendepåverkande insatser. Staden har en viktig roll i att underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val för boende, transporter, mat, shopping och offentliga tjänster.
  • Den individuella bilanvändningen kan ha nått sin topp. Fler människor och fler verksamheter innebär dock att den totala trafiken fortsätter att stiga. Nya eldrivna fordon kommer också att öka och användas tillsammans med kollektivtrafik, vilket kommer att påverka stadsbilden.
  • Miljötekniksektorn är på stark frammarsch och har stor utvecklingspotential.
  • Efterfrågan på klimatsmart teknik och innovativa lösningar ökar internationellt. Länder och städer som ställer om till en eko-effektiv ekonomi före resten av världen kan få betydande konkurrensfördelar.