Den gröna ekonomins potential

Kommuner och andra regionala aktörer har en viktig roll i arbetet med att forma innehållet i den ekonomiska tillväxten. I samband med att kunder, konsumenter och myndigheter ställer allt hårdare krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar har näringslivet, framförallt de stora företagen, påbörjat en omställning. Med nuvarande globala tillväxtmönster kommer efterfrågan på naturresurser och dess påverkan på miljön att fortsätta. Ökade marknadspriser på råvaror är att vänta. Länder och städer som ställer om till en eko-effektiv ekonomi före resten av världen kan få betydande konkurrensfördelar.

Miljötekniksektorn i Sverige är stark och tillväxtpotentialen för svenska miljöteknikföretag bedöms vara stor. Jämfört med många andra länder utmärker Sverige sig så till vida att politiska styrmedel på ett tidigt stadium i hög grad har påverkat tillväxten på miljöteknikområdet. Samtidigt har drivkraften för många företag historiskt sett varit av ekonomisk natur och resurseffektivisering; ett sätt att skaffa marknadsandelar, minska kostnader och få högre lönsamhet.

Ett exempel på hur man idag kan tjäna pengar inom miljötekniksektorn är avfallsbranschen, där man har börjat skåda en ökad konkurrens om avfallet. Sopor är inte längre sopor utan en handelsvara. Ett högt pris på metaller och en allt mer krävande lagstiftning, medför ett större intresse för att leta efter metaller. I städerna döljer sig stora fynd av olika metaller till ett relativt stort värde. Dessa metaller kan finnas dolda i byggnader, i marken och i deponierna.

Staden kan därmed komma att betraktas som framtidens gruva. Bristen på kapital i tidiga kommersiella faser är ett hinder för tillväxten i miljötekniksektorn. Genom att stödja och uppmuntra företag att miljöprofilera sig, kan Helsingborg stärka konkurrenskraften i regionen och bidra till såväl hållbar tillväxt som ökad sysselsättning.