Gränser för vad jorden tål

Regeringens Framtidskommissions slutrapport 2013 beskriver utmaningar för den hållbara tillväxten och att vi står inför stora utmaningar när det gäller den ekologiska hållbarheten. I rapporten illustreras det av en modell utvecklad av ett internationellt forskarlag lett av Johan Rockström. De framför att det finns vissa hållbara gränser för vad vår planet långsiktigt tål (planetära gränser eller planetary boundaries). När dessa hållbara gränser passeras ökar risken för en negativ utveckling som sedan inte går att vända. Forskarlaget har identifierat nio biofysiska processer som är särskilt centrala för de globala ekosystemen. Dessa är partiklar i luften, spridning av kemiska föroreningar, klimatförändringar, havsförsurning, ozon, förändringar i kvävecykeln och i fosforcykeln, sötvattenanvändning, förändrad markanvändning och biologisk mångfald. Enligt forskarlagets bedömning har den hållbara gränsen redan passerats för klimatförändringar, biologisk mångfald och kvävecykeln. Förlusten av biologisk mångfald påverkar ekosystemens tjänster, vilka vi människor är beroende av för vår välfärd och hälsa. Exempel på naturens gratistjänster är insekter som pollinerar, marker som renar vatten samt hav som buffrar klimatgaser. Helsingborgs stad, med tätorter, land och hav, har relativt goda förutsättningar för att vara en balanserad stad. Helsingborg har mycket god åkerjord, vattendrag, våtmarker och hav som kan förse oss med bland annat mat, vatten och rekreation.