Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan beskrivas som en process där mänskligt välbefinnande eftersträvas i kombination med en positiv ekonomisk utveckling, samtidigt som de ekologiska systemen är i balans. Hållbar utveckling som begrepp och princip nådde internationellt intresse efter att den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987 publicerat denna definition av begreppet: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser behoven av i dag utan att äventyra kommande generationer möjligheten att tillgodose sina behov.” Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Arbetet med hållbar utveckling har pågått inom Helsingborgs stad i flera år. Konsekvensbeskrivningar och arbete utifrån definitionen av hållbar utveckling finns med i stadsövergripande planer och program för Helsingborg.