Helsingborg som förebild – idag och i framtiden

Trots att Helsingborg är en liten stad i ett globalt perspektiv kan staden göra en stor insats genom att vara en förebild, driva på den nationella och internationella utvecklingen och visa på lösningar.  Att ställa om till hållbar stadsutveckling kräver nya tankesätt med kreativa och visionära idéer om Helsingborg som den balanserade staden.

Helsingborgs stad och dess bolag producerar en mängd offentliga tjänster och står för en omfattande materiell produktion, till exempel inom energi, vatten och avfallssektorn. Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Genom att ställa miljökrav vid upphandling påverkas leverantörer att ta fram produkter med bättre miljöprestanda. Helsingborg och andra svenska kommuner kan påverka invånarnas utsläpp av växthusgaser genom att skapa bra förutsättningar för en hållbar livsstil. Staden kan möjliggöra för invånarna att åka kollektivt, jobba flexibelt, bo energisnålt, återanvända och återvinna material, välja säsongsbetonad, lokalproducerad och vegetarisk kost samt minska matavfallet. Genom utbildnings- och informationsinsatser kan konsumtionen styras över till livsmedel, konsumtionsvaror och tjänster som ger upphov till mindre koldioxidutsläpp.

Världen är i snabb förändring och Helsingborg står inför samma utmaningar och möjligheter som många andra städer i världen. Hållbara städer i framkant utmärks av en bibehållen eller ökad livskvalitet för människor samtidigt som miljöbelastningen minimeras. Genom att involvera invånarna i förändringsprocessen och genom ett nära samarbete mellan olika kompetenser ökar möjligheterna att bygga ett hållbart Helsingborg.