Ökad medvetenhet ställer nya krav

I Sverige och många andra delar av världen syns en tydlig långsiktig trend av ökad medvetenhet om påverkan på klimat och miljö. Allt fler intresserar sig för hur vi kan förändra beteenden och upphöra med aktiviteter som har negativ miljöpåverkan. Det finns behov av att tänka globalt och att samtidigt agera lokalt. Alla världens länder både påverkar och påverkas på något sätt, vilket gör frågorna till en internationell angelägenhet.

Ett ökat miljömedvetande i Sverige och i världen höjer förväntningarna och kraven på den offentliga sektorn när det gäller att vara en drivande och ansvarstagande aktör i klimatfrågan. Vi behöver hantera frågor som hur avfallsmängderna kan minskas, hur möjligheterna ser ut för förnybara energikällor och energieffektivisering, vilka politiska styrmedel som finns, hur framtiden ser ut för en ekologisk hållbar ekonomisk tillväxt samt vilken anpassning som krävs till de klimatförändringar som faktiskt sker. I Sverige finns en lång tradition av att ta fram miljömål och åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. Idag finns 16 nationella miljökvalitetsmål som utgör grunden för regionernas och kommunernas miljöarbete (15 av målen berör Helsingborg). Frisk luft, giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och ett rikt växt- och djurliv är några exempel på de mål som riksdagen beslutat att vi ska klara inom en generation. Helsingborg har ambitiösa miljömål och åtgärder som följer miljökvalitetsmålen. Det saknas således inte målformuleringar och bra ambitionsnivåer. För att dessa ska kunna uppnås är uppföljning och återkoppling oerhört viktigt.