Unika naturområden

Helsingborg har stora naturvärdefulla områden i form av raviner, landborgen och tätortsnära skogar. Den gröna strukturen är viktig för människors hälsa och livskvalitet och utgör en stor del av stadens attraktionsvärde. Parker och andra publika grönområden fungerar som mötesplatser för invånarna och främjar integrationen samtidigt som växterna absorberar luftföroreningar. Helsingborg har en positiv befolkningsutveckling och i en växande stad måste konflikten mellan bevarande och exploatering hanteras. Mark är en central naturresurs och avvägningar mellan olika typer av markanvändning är en central fråga. Helsingborg växer och behöver fler bostäder och mer mark och lokaler till företag. Samtidigt måste den bördiga åkermarken bevaras.