Den gemensamma staden

Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans.  Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur.  Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos  oss  finns  stolthet,  trygghet  och samhörighet,  här  är  det  lätt  att  trivas. I Helsingborg  finns det goda livet.

Kommun har sitt ursprung i latinets communis, som betyder gemensam.

Vad innebär det då att vara  en gemensam stad? Kanske  att se stadens  styrkor  och utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Helsingborg  har  liksom  övriga  Sverige  behov av  att planera  för en åldrande  befolkning. En förändrad  befolkning ger nya utmaningar för stadens verksamheter.

Är vi redo? Helsingborg är en relativt stor stad och har en rad  utmaningar  såsom  segregation, utanförskap och otrygghet.

Hur väl vi lyckas möta dessa utmaningar blir avgörande för vår framtid, då större konkurrens på många plan tvingar oss att ta ett helhetsgrepp.

  • Demografin förändras. Helsingborg har precis som  riket i övrigt stora utmaningar i form av en åldrande befolkning med stora pensionsavgångar. Det innebär dels framtida ut- maningar för vård och omsorg och dels att de som arbetar blir färre men samtidigt måste försörja allt fler.
  • Det byggs för få bostäder. Sett över en 20­årsperiod har det både i Helsingborg och i riket som helhet tillkommit en ny bostad för var fjärde person som befolkningen ökat med. Bostadsbyggande är en viktig faktor för att bli en attraktiv boendekommun.
  • Helsingborg har som de flesta större  städer  länge  präglats  av stora utmaningar gällande segregation och polarisering. Det återspeglas bland annat i ekonomiskt utanförskap, i skolväsendet och kopplat till folkhälsa.
  • När arbetslivet förändras  och  blir mer  kunskapsintensivt innebär det ökade möjligheter för dem som kan navigera i kunskapssamhället, men ökade svårigheter för dem som till exempel inte klarar skolan.
  • Tolerans och trygghet är viktiga  framgångsfaktorer för  en gemensam stad