Det byggs för få bostäder

Jämför man antalet färdigställda bostäder i Helsingborg med utvecklingen i Sverige så är trenden likartad. En minskning från en hög nivå i början av 90-talet och sedan låga nivåer under en lång period, kombi nerat med en kraftig befolkningstillväxt.

Enligt Boverket krävs en vakansgrad på cirka 1 procent av bostadsbeståndet för att underlätta rörligheten på bostadsmark- naden. För att bli en attraktiv boende- kommun behöver Helsingborg ha en rimlig nivå på bostadsbyggandet, både totalt sett, i olika geografiska områden och för olika befolkningsgrupper.

Under den senaste 20­årsperioden har det tillkommit en ny bostad för var tredje person som befolkningen ökat med. Det kan jämföras med det genom snittliga hushållet i Helsingborg som innehåller 2,19 personer. Anledningen till att det inte byggts så mycket i Helsingborg är densamma som i övriga Sverige. Flera faktorer spelar in men ekonomiska orsaker som exempelvis höga produktionskostnader tycks vara de som väger tyngst. Boverket ser en brist på bostäder i Skåne nu och i den närmaste framtiden, framförallt hyresrätter. Även om det byggs bostäder idag fungerar inte marknaden för alla grupper, särskilt inte för de ekonomiskt svaga. Bostadsbristen berör framför allt ungdomar, stora barnfamiljer och utrikesfödda.