Förändrad befolkningsstruktur

Under de senaste tio åren har Helsingborgs befolkning ökat betydligt och vi är nu närmare 135 0 0 0 invånare. År 2035 beräknas vi vara över 164 000. Ökningen beror främst på att fler flyttar in än ut. Befolkningstillväxten ser dock olika ut i olika åldrar eftersom födelsekullarna har varierat i storlek över åren. Generellt sett har Helsingborg en liknande åldersstruktur som resten av riket.

Barn- och ungdomskullarna varierar över tid, vilket ställer k rav på anpassning av den kommunala verk samheten. Mellan 20 03 och 2013 ökade antalet barn i förskoleåldrarna med närmare 2 000 barn eller 32 procent, vilket kan jämföras med den totala folkök ningen under perioden som uppgick till 12 800 personer eller 11 procent. De närmaste fem åren beräk nas antalet barn i den åldern stiga med drygt 100 och över en tioårsperiod med nästan 800. Barnafödandet går i cyk ler och i slutet på 199 0 -talet föddes det ovanlig t få barn i Helsingborg, för att däref ter öka. Detta återspeglas ibland annat utvecklingen av antalet ungdomar i g ymnasieåldrarna. Efter att de hade ökat kraftigt mellan 2003 och 2008, minskade antalet med närmare 800 de senaste femåren. Nu beräk nas de åter öka de följande fem åren, om än i en långsammare takt.

Helsingborg har precis som riket i övrigt en utmaning i form av en åldrande befolkning med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Bland de äldre har gruppen 65-74 år ökat mest, med närmare 2 400 personer eller 21 procent sedan 2008 och beräknas öka med ytterligare drygt 800 personer eller 6 procent de närmaste fem åren. Denna minskning i ökningstakten beror på att nästan samtliga i de stora kullarna födda under senare delen av 1940-talet nu har uppnått pensionsåldern. Detta innebär att åldersgruppen 75 år och äldre beräknas öka med 9 procent de närmaste fem åren, för att de därpå följande fem åren öka med drygt 16 procent.