Helsingborg måste planera för en annan arbetsmarknad

Andelen invånare i arbetsför ålder mellan 20-64 år steg fram till år 2006, för att sedan sjunka något. Framöver ser vi en dramatisk utveckling där andelen minskar med omkring 3 procentenheter fram till 2035. De arbetande blir färre – och måste försörja allt fler. Arbetsmarknaden kommer sannolikt i högre grad att vara arbetstagarens marknad där unga med rätt kompetens kommer att vara efterfrågade.
Danmark kommer ha ett ännu större behov av att rekrytera eftersom andelen äldre är ännu större där än i Sverige.

När Helsingborg får proportionerligt fler äldre invånare är det viktigt för staden att ta vara på kompetensen som finns hos de äldre yrkesverksamma. De måste arbeta längre upp i åldrarna och när de går i pension måste kunskapen överföras till de yngre.

Viktigt för framtiden blir också att de yngre snabbare kommer in i arbetslivet, att möjligheter att vidareutbilda sig under karriären ökar och att match- ningen mot arbetsmarknaden blir bättre. Viktigt är också att de som står utanför arbetsmarknaden idag, särskilt unga utrikesfödda, ses som den till- gång de är och ges tillfälle att komma in på arbetsmarknaden. Både för att säkra framtida arbetskraft och för att bryta utanförskap och bygga den gemensamma staden.