Helsingborgarna och det svenska folkhälsomålet

Det svenska folkhälsomålet är att skapa jämlika samhälleliga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen. Arbete, ekonomi, utbildning och an- ställningsbarhet är några av folkhälsans bestämningsfaktorer. Den ökade polarise- ringen kan därmed få konsekvenser även utifrån ett folkhälsoperspektiv. Staden har en utmaning i att minska skillnader i ohälsotal, utbildning, sysselsättning och inkomst mellan olika stadsdelar.

Effekterna av den ökade polariseringen syns därför också i Folkhälsoundersök-ningarna som Region Skåne gjort vart fjärde år sedan år 2000. Andelen med ett lågt socialt deltagande har ökat något i Helsingborg jämfört med år 2008, men har ökat kraftigt sedan år 2000.

Ytterligare ett växande folkhälsoproblem är den ökande psykiska ohälsan bland unga. I Region Skånes undersökning bland ungdomar i årskurs 6, 9 och gymnasiets årskurs 2 i Skåne konstateras att psykisk ohälsa i form av psykiska och fysiska symptom och stress generellt är vanligare i högre årskurser och vanligare bland flickor än pojkar.