Ökad polarisering i samhället

Helsingborg har som de flesta större städer länge präglats av stora utmaningar med segregation och polarisering. Under många år har utvecklingen gått mot ökade skillnader i samhället, exempelvis mellan olika bostadsområden med av seende på de boendes socioekonomiska resurser. Klyftorna ökar mellan fattiga och rika områden i Helsingborg.

Trenden med minskad andel hyresrätter gör också att svaga grupper som unga och arbetslösa har det allt svårare att dels få sitt första boende och dels röra sig på bostadsmarknaden. Blir skillnaderna i exempelvis levnadsstandard förstora minskar möjligheterna till en socialt hållbar utveckling. Forskning inom bland annat OECD visar att stora skillnader i ett land eller en stad minskar den sociala rörligheten.

Fler invånare i långvarigt utanförskap medför ökad risk att barn ”föds in” i ex- empelvis bidragsberoende. Utanförskapet riskerar att cementeras för kommande generationer. Det blir en viktig utmaning för Helsingborg att öka möjligheterna för dessa grupper att påverka sin framtid.