Ökad risk för hushåll att hamna i ekonomiskt utanförskap

SCB:s relativa mått för att en familj ska riskera att få ett liv i ekonomiskt utanförskap är att den har en inkomst som understiger 60 procent av median- inkomsten i Sverige. För en ensamstående förälder med ett barn innebär det exempelvis en inkomst på 14 000 kronor i månaden. Hushåll med många barn behöver därför ha en högre inkomst än hushåll utan barn, för att inte hamna under gränsen ”risk för ekonomiskt utanförskap”. Ser man till landets alla kommu- ner sammantaget är risken i stort sett densamma sedan 2005. Samtidigt har andelen av hushållen med risk ökat i 187 kommuner, däribland Helsingborg, och minskat i 101 kommuner. Det betyder att det har blivit bättre i kommuner som redan hade låg risk och att risken har ökat i mer utsatta kommuner.

När risken för hushåll att hamna i ekonomiskt utanförskap ökar, ökar också risken för barn att hamna i ekonomisk utsatthet. Relaterat till Barnkonventionens mål att alla barn i Sverige har rätt till en skälig levnadsstandard, visar Rädda Barnens senaste årsrapport att andelen barn 0-17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard eller försörjningsstöd, uppgår till 12,7 procent i Sverige och i Helsingborg till 18,7 procent. Rapporten pekar också på att den allmänna förbättringen av de svenska hushållens ekonomiska levnadsvillkor som skett de senaste 10 åren, bara marginellt har slagit genom på utsatta barnfamiljers levnadsvillkor. På uppdrag av kommun- fullmäktige togs det under våren 2013 fram en lokal rapport om barn i ekonomisk utsatthet i Helsingborg, för att få en bättre förståelse för hur situationen ser ut i Helsingborg och för att få uppslag till åtgärder.