Vårdens framtida utmaningar

Helsingborg står inför ett antal utmaningar och möjligheter som berör vård och om- sorg – förändrad befolkningsstruktur, medicinsk och teknisk utveckling, kompetensförsörjning, innovation, forskning och tillväxt, ekonomi samt förändrad kravbild hos vårdtagarna. Det beräknas också bli stora skillnader i de äldres ekonomi/pension beroende på nuvarande pensionssystem. Många kommer att ha en ganska bra pension medan andra, exempelvis kvinnor, utrikesfödda och egenföretagare uppskattas få mycket låga pensioner i nivå med garantipensionen.

Under de senaste 20 åren har vård av äldre i hemmet ökat. Nu märks istället en viss ökad efterfrågan på platser inom sär- skilt boende, framför allt bland gruppen
”äldre äldre” och på grund av otrygghet och ensamhet. Upplevelsen av att vara otrygg eller ensam beror bland annat på att många äldre saknar anhöriga i närområdet och behöver hjälp att bryta ensamheten. Därför kommer det finnas behov av gemensamma lösningar inom kommunen för olika typer av äldre- boende och stödinsatser.

Även rekrytering kommer att bli en utmaning. Färre ungdomar söker till behöriga vårdutbildningar och behoven av utbildad personal kommer att öka. Brist på personal leder till behov av nya vårdlösningar.
”Vårdrobotar” finns till exempel redan i andra länder och på prov i några svenska kommuner.