Den globala staden

Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

För att bli den globala staden behöver Helsingborg vara sammanlänkad både med det som ligger nära och det som ligger långt bort.

De fysiska avstånden betyder mindre och mindre medan tillgänglighet, restid och pålitlighet i systemen värderas högt. Den tekniska utvecklingen skapar dessutom möjligheter att vara uppkopplad och att agera lokalt på en global marknad.

Helsingborg behöver kunna erbjuda hem åt fler invånare vilket framöver är en stor utmaning. Inte bara på grund av att det är ont om plats i staden utan även eftersom det förutsätter ett effektivt och hållbart transportsystem.

Den globala staden är starkt sammankopplad med grannkommuner, övriga delar av regionen och omvärlden.

  • Helsingborg är en av Skånes regionala kärnor och tätt samman- kopplad med övriga kommuner i Skåne.
  • Stadens ovanligt stora arbetspendling visar på ett stort beroende av övriga kommuner i Skåne och Danmark. Ökade pendlings- strömmar ställer krav både på en fungerande kollektivtrafik, service för en ökande befolkning och på ökat bostadsbyggande.
  • Internationella förbindelser med goda kopplingar till Helsingborg behövs. Bra tillgänglighet till flygplatser är viktigt för stadens attraktivitet. Bra förbindelser med framtida höghastighetståg stärker de internationella kopplingarna och gynnar regional utveckling. Den globala närheten påverkar också godsflöden. En fast förbindelse i Öresundsregionens norra del är nödvändig för att klara framtidens gods- och persontrafik.
  • Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter för att minska beroendet av transporter. Det gör det också möjligt att vara upp- kopplad, arbeta på distans samt att göra information tillgänglig för flera via webbaserade databaser.
  • Regionala, nationella och internationella samarbeten blir allt viktigare och utvecklingen mot mer samarbete förväntas öka. Samarbete på de olika nivåerna ställer flera krav på Helsingborgs stad, däribland ökad samsyn mellan de samverkande parterna och ökad hänsyn till nationell lagstiftning och internationell rätt.