Global närhet…

För att behålla fortsatt god tillgänglighet till internationella flygförbindelser krävs  goda  kopplingar  till  regionens tre flygplatser Kastrup, Sturup samt Ängelholm-Helsingborgs  flygplats.  Det kräver goda kollektivtrafikförbindelser med flygplatserna, även under dygnets senare timmar. Framtida utbyggnad av höghastighetståg kommer att utgöra ett viktigt komplement till regionens kopplingar till omvärlden. Förbindelserna norrut mot Stockholm, Göteborg och Oslo samt söderut mot Hamburg och övriga Europa behöver vara effektiva med så få stopp längs vägen som möjligt. Samtidigt krävs stora upptagningsområden med möjliga passagerare. Direktförbindelser till  höghastighetsnätet  med  stationer i Skånes regionala kärnor knyter stora delar av regionen närmare Norden och övriga Europa och gynnar den regionala tillväxten. I de fall där det inte är möjligt med stationer i samtliga regionala kärnor blir det övriga kollektivtrafiksystemet desto viktigare.

Genom Skåne transporteras också stora mängder gods. När tunneln vid Fehmarn Bält blir färdigbyggd spås godsflödena genom  Skåne  öka,  vilket  kommer  att belasta Öresundsbron ytterligare så att dess kapacitetstak nås. Utveckling av Öresundsregionen förutsätter därför en fast HH-förbindelse i regionens norra del. Helsingborg och Helsingör har fördjupat sitt samarbete genom den så kallade HH- strategin. I detta samarbete är visionen ”En sammanbunden stad år 2035”. Syftet med samarbetet är att skapa tillväxt och goda levnadsvillkor för medborgarna i den norra delen av Öresundsregionen och i synnerhet i Helsingörs och Helsingborgs kommuner.

De stora godsflödena som passerar Helsingborg via förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör eller Helsingborgs   hamn   gör   Helsingborg till ett av de största logistiknaven i regionen. Med ökade godsflöden genom regionen kommer det befintliga trans- portsystemet att belastas ytterligare, vilket resulterar i att investeringar i systemet blir allt viktigare. Nya kon- sumtionsmönster, vägskatter och det faktum att EU  försöker  främja sjötran- sporter framför landtransporter kommer sannolikt att leda till att hamnen bli ännu  viktigare  för  Helsingborg  och dess näringsliv. Allt mer gods kommer att transporteras med olika transportslag och växla mellan båt, lastbil och järnväg. Hamnar har goda möjligheter att växla mellan dessa transportslag på ett snabbt, miljövänligt och effektivt sätt. Sedan Öresundsbron öppnade har lastbilstransporterna ökat mer än järnvägs- transporterna och främst via Öresundsbron. Det innebär att motorvägsnätet genom Helsingborg trafikeras av transittrafiken från Malmö, Trelleborg och Ystad. Det innebär samtidigt att andelen lastbilar som kör genom Helsingborg inte ökat i lika stor utsträckning.