Ökad pendling utmanar kollektivtrafiken

En utmaning för Helsingborg är att stärka möjligheterna till attraktiv och effektiv pendling. Antalet pendlare förväntas öka och då behöver kapaciteten i det regionala transportsystemet förstärkas och bytesmöjligheter mellan olika transportslag förbättras. Det är framför allt järnvägssystemet som behöver mer kapacitet för att uppnå ett hållbart resande. Redan idag är flera sträckor hårt belastade. Västkustbanan som är enkelspårig norr om Helsingborg är den största flaskhalsen och behöver byggas ut till dubbelspår. På sikt kommer även Västkustbanan söder om Helsingborg behöva förstärkas med ytterligare spår. Enligt Trafikverkets prognoser är behoven också stora längs Skånebanan mot Bjuv, Åstorp och vidare mot Hässleholm och Kristianstad. På denna sträckan behöver restiden bli kortare och på sikt behövs dubbelspår.

Trenden med ökad pendling mellan Skånes större städer gör att arbetsmarknadsregionen växer och Helsingborg knyts närmare till Malmö och Lund. Även norrut och österut leder förbättrade pendlingsmöjligheter till att sambanden stärks. Bland annat genom öppnandet av Hallandsåstunneln årsskiftet 2015/2016.   Eftersom Danmarks befolkningsstruktur har högre andel äldre än Sveriges, kommer Danmarks behov av arbetskraft i framtiden att bli stort och möjligheten för arbetspendling kommer att bli viktigare.

Rapporter pekar på att andelen invånare med bil inte längre ökar. I större städer gör den stora mängden bilar att det även blir ett oattraktivt sätt att resa med bil. Istället väljs andra mer effektiva färdmedel. Detta tyder på fortsatt efterfrågan på attraktiv och effektiv kollektivtrafik i grannkommunerna. Dock kommer större delen av de nya invånarna fortfa- rande att söka sig till Helsingborg.