…på en lokal digital marknad

Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter att  minska  beroendet   av   transporter. Människor kan hålla  möten på distans via  digital  kommunikation.  På samma sätt underlättar tekniken möjligheten att  arbeta från hemmet. Den tekniska utvecklingen  stärker  också  möjligheten att  producera  varor  lokalt,  så  kallad

3D-printing kan till exempel minimera behovet  av  vissa  transporter.  Genom att programmera en 3D-printer med en tredimensionell modell kan maskinen på plats snabbt skapa en fysisk kopia av den digitala modellen. Vissa hävdar att denna utveckling radikalt kommer att förändra inställningen till tillverkning världen över. Genom att printa direkt från råvaran blir det också mer miljövänligt eftersom det blir  mindre  restmaterial  och  det  be- hövs heller ingen lagerhållning. Denna utveckling ses som en pusselbit för att minska klimatpåverkan och skapa ett mer hållbart samhälle.

Ökat samarbete kring digital information mellan myndigheter och kommuner blir allt vanligare, mer och mer information skapas och lagras digitalt. Det blir också vanligare med öppna databaser eller till- gänglig information via webbplatser. Tim Berners-Lee, som för 20 år sedan uppfann World Wide Web, har ambitionen att bygga en webb som är öppen för fri och länkad data. Det kräver att vi omvärderar hur vi använder data tillsammans. Att hantera dessa databaser och se till att de är aktuella och korrekta kräver resurser och kunskap. Nya finansieringsmodeller och avtal kan komma att bli nödvändiga och vi kan komma att se nya användnings- områden och kunder än idag.

Utvecklingen av läsplattor, bärbara datorer, smarta telefoner samt webbaserade data- baser och projektplatser gör det möjligt för många att arbeta på andra platser än kontoret eller den dagliga arbetsplatsen. Det gör det möjligt att arbeta under pendlingstiden, vilket också påverkar andelen pendlare. För den anställde ger det möjlighet till en mer flexibel arbets- dag, men gör det även svårare att koppla bort arbetet under de timmar som man inte arbetar.