Pendlingsmönster och bostadsbyggande

För att långsiktigt klara bostadsförsörjningen krävs att nya bostäder byggs i stadens centrala delar, i närheten av järnvägsstationer och i kollektivtrafik- försörjda områden. På så sätt utnyttjas befintlig infrastruktur och det stärker arbetsmarknadsregionen genom ökade pendlingsmöjligheter för flera. Dessa lägen är samtidigt svårast att exploatera eftersom det är ont om obebyggd mark, de platser som finns är ofta också exponerade för buller eller andra miljöstörningar. Detta innebär att stationer som Maria station och Ramlösa station samt

I Skåne som har mycket goda pendlingsmöjligheter med järnväg och buss kan denna företeelse påverka ett större geografiskt område och inte enbart grannkommunerna.

Att diskutera bostadsförsörjning ur ett regionalt perspektiv blir mer och mer aktuellt. Även från regeringen agerar man idag offensivt kring denna fråga och har initierat ett antal utredningar kring bostadsbyggande och kommunalt ansvarstagande för bostadsförsörjningen.