Regional konkurrens och attraktivitet

För att Helsingborg ska kunna mäta sig i konkurrensen krävs att vi har fortsatt goda trafikförbindelser med grannkommuner och större städer. Vi kan ana nya flyttningsmönster, där man inte längre flyttar på grund av arbete i samma utsträckning som tidigare. Det kräver att Helsingborg också lyckas profilera sig som en attrak- tiv bostadsort, med en välfungerande skola och andra samhällstjänster. Goda pendlingsmöjligheter för dem som väljer att bo i staden och arbeta i någon annan del av regionen skapar även möjligheter för företagen i Helsingborg att rekrytera arbetskraft från ett större område. Trenden pekar mot att allt färre skaffar sig körkort, vilket på sikt ytterligare stärker behovet av god kollektivtrafik för att klara tillgängligheten på arbetsmarknaden.

För att vara en attraktiv ort för före- tag krävs att basbehoven uppfylls. Det krävs riskmedvetenhet kring möjligheterna att leverera vatten, el och värme så att det till exempel inte blir produktionsbortfall på grund av elavbrott. Det kräver robusta system med alternativa försörjningslinjer. På sikt behöver för- utsättningarna säkras för att försörja en större befolkning, utökat näringsliv och fler industrier. Helsingborg behöver sticka ut för att synas och uppmärksammas globalt och regionalt. Då gäller det att variera varumärket samtidigt som de unika kvaliteterna för Helsingborg och Skåne Nordväst förstärks. Stadskärnan, Sofiero, Söderåsen, Kullaberg och Väla kan vara exempel på sådana kvaliteter som lockar besökare.