Starkare samband och samarbeten

Antalet samarbeten på regional, nationell och internationell nivå kommer sannolikt att öka. Regionalt initieras varje år nya samarbeten med syfte att effektivisera organisationerna, till exempel samverkan kring HR-service. Samarbete mellan kommunerna skapar möjligheter att påverka med större kraft samt att samordna resurser. För att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med de olika samarbetena krävs att kommu- nernas olika nivåer och förvaltningar är medvetna om samarbetena och ser möj- ligheterna att själva delta och dra nytta av dem. Det kan leda till kompetens- utveckling och ger exempelvis möjlig- heter att rekrytera specialistkompetens som en enskild kommun annars inte hade haft möjlighet att skaffa sig. Det gör kommunerna mindre sårbara och ökar samtidigt medarbetarnas rörlig- het på arbetsmarknaden. Med ökat regionalt samarbete växer behoven av samsyn gällande bland annat formen för överenskommelser och vilken kultur som ska råda i organisationen. Rent konkret väcker det till exempel frågan om när den egna kommunens varumärke lyfts fram och när kommunanställda använder Familjen Helsingborg som varumärke.

Helsingborg påverkas dock inte bara av samarbeten på den regionala nivån. Vi är allt starkare sammankopplade med vår omvärld genom samarbete över nationsgränser och Sveriges deltagande i internationella sammanslutningar. Relationen mellan nationella lagar och internationell rätt kan till exempel få konsekvenser för stadens verksamheter. EU  har skapat nya kanaler att påverka politiken och förhållandet mellan politik och juridik förändras. Allt fler frågor som tidigare avgjorts av politiskt samman- satta institutioner kan numera avgöras av nationella och europeiska dom- stolar. Det leder till en ” juridifiering” av samhället och på sikt också av den kommunala verksamheten.

Helsingborgs stad behöver vara medveten om såväl möjligheter som utmaningar kopplade till de starkare sambanden mellan oss och omvärlden. Hanterade på rätt sätt ger det staden goda förutsätt- ningar att stärka det egna varumärket och att dra nytta av fördelarna med ökat samarbete  över  regionala,  nationella och internationella gränser.