Att skapa värde kring innehåll kräver omställning

Institutioner och organisationer har länge förlitat sig på fasta kollektiv för att identifiera möjliga målgrupper. Flertalet trendanalyser visar dock att producenter i dag inte alltid kan hävda
tolkningsföreträde om vad som är viktigt och ”rätt” i en tjänst eller produkt. Innehåll är viktigt, men utmaningen är inte alltid innehållet i sig utan hur mervärde skapas. Hur innovation tillför
värde i besöksnäringen är väl belyst inom forskningen. Drivkrafterna för innovation är konkurrens, ekonomi, know-how, nätverkande och organisationskultur, vilket är helt applicerbart på en offentlig institution eller organisation.

Efterfrågan på produkter och tjänster i samhället förändras. En utmaning för Helsingborgs stad är att utveckla och kanske omdefiniera den offentliga rollen avseende de tjänster som erbjuds. Frågan
är hur Helsingborgs stads institutioner och organisationer skapar värde kring innehållet och hur andra aktörer ges möjlighet att påverka, tillföra och skapa värde, speciellt då värde alltid måste
definieras utifrån perspektivet hos den som använder en viss tjänst. Då utvecklingen går mot större krav på individuell påverkan och valfrihet ligger därför både utmaningen och möjligheten i att utveckla former för medskapande och inflytande. Gräsrotsfinansiering (crowdfunding), där man vänder sig till allmänheten eller ett stort antal finansiärer och ber om medel för att utveckla en idé eller ett koncept, är ett exempel på detta. Medskapande innebär också att invånare ges förutsättningar att kunna påverka stadens verksamheter och deras innehåll.

För Helsingborg innebär det en möjlighet att kunna utveckla ett mer behovs- och efterfrågestyrt utbud av tjänster. Det kräver att vi har mod att lyssna och även låta invånarnas synpunkter påverka vårt sätt att arbeta. Staden behöver kommunicera med alla helsingborgare, på olika sätt, på olika nivåer och på olika språk.

Som mottrend till valmöjlighet, tillgänglighet och snabbhet, kan vissa grupper ta avstånd från ett aktivt eget val och efterfråga kollektiva eller offentliga lösningar. Då blir utmaningen för staden
istället att säkerställa att de inte bara är de som skriker högst som blir hörda. Staden ska främja och tillgodose alla invånares demokratiska rättigheter.