Förändrat ideellt engagemang och ny kravbild

Den idéburna sektorn anses vara samhällets tredje största sektor efter det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Ideella föreningar och organisationer har en viktig roll för att skapa ett pulserande Helsingborg, inte minst inom kultur, idrott och fritid. Många föreningar inom exempelvis idrottsrörelsen upplever att det blivit svårare att få människor att hjälpa till frivilligt och utan lön. Regeringens framtidskommission menar att det inte finns någon anledning till oro för att aktiviteten i ideella organisationer i Sverige ska minska, däremot tycks de ideella organisationernas struktur och människors sätt att engagera sig på förändras. Den idéburna sektorn går mot en professionalisering och ett större antal sammanslutningar, med inriktning mot enskilda frågor men med färre medlemmar, blir allt vanligare.
Professionaliseringen innebär också att det ställs högre krav inom frivilligorganisationerna. Inom idrottsrörelsen är pedagogisk erfarenhet samt stora kunskaper inom respektive idrott ofta ett krav från dagens och morgondagens föräldrar.
Att människors engagemang i framtiden kanske yttrar sig på nya sätt kan sätta föreningslivet i Helsingborg på prov. Fler ideella organisationer och stiftelser får också en större roll i välfärdsproduktionen.

För staden innebär det att relationen till den idéburna sektorn kommer att förändras. Snabbhet, beredskap och framförhållning i stadens planeringsarbete är några viktiga faktorer för att på bästa sätt främja invånarnas frivilliga engagemang.