Den skapande staden

Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.

Helsingborg erbjuder goda förutsättningar när det gäller attraktiva boende- och naturmiljöer, tillgång till kulturupplevelser, ett dynamiskt näringsliv, ett universitet och en god infrastruktur. Samtidigt står Helsingborg inför stora utmaningar för att kunna nå visionen om den skapande staden. Den omfattande segregationen i boende, skola och arbetsliv och en utbredd intolerans är exempel på områden som måste hanteras. Ett tillåtande klimat och en anda av kreativitet och entreprenörskap lägger grunden för en vidgad arbetsmarknad och skapar förutsättningar för att inkludera grupper som idag befinner sig i utanförskap. Skolan som nyckelaktör behöver tillsammans med andra medverka till att skapa den anda och kompetens som behövs, stimulera till livslångt lärande och inspirera till yrken med framtidspotential. Ett utvecklat samskapande mellan offentliga verksamheter, näringsliv och utbildningar på olika nivåer blir allt viktigare för att kunna hantera framtidens utmaningar, möjliggöra innovationer och attrahera kunskap och kompetens till staden.

  • Näringslivet i Helsingborg kännetecknas av små och medelstora företag inom många branscher, med en viss tyngdpunkt på parti- och detaljhandeln. Nyföretagandet ökar och bland de befintliga företagen sker den största procentuella ökningen av antalet anställda inom näringsgrenen företagstjänster.
  • Näringslivet internationaliseras, vilket möjliggör kunskap och innovation, men även ökad risk för att företag flyttar från Helsingborg.
  • Helsingborg har bland den lägsta förvärvsintensiteten i länet. Arbetslösheten biter sig fast men antalet arbetstillfällen blir fler. Ett bra företagsklimat blir allt viktigare för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Företagsklimatet i Helsingborg rankas som ett av Sveriges bästa.
  • Den utdragna lågkonjunkturen påverkar Helsingborg. Under de tre första kvartalen 2014 skedde en marginell ökning av antalet varsel om uppsägningar samtidigt som antalet konkurser bland företagen i Helsingborg minskade under det första halvåret.
  • Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft med lokalanknytning växer. Utbildningsnivån i Helsingborg ökar och meritvärdena i årskurs nio stiger, inte minst i de kommunala skolorna. Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har emellertid åter vänt nedåt. Fortsatt utveckling av och samarbete med Campus Helsingborg är viktigt. Ökad samverkan mellan näringsliv, offentliga verksamheter, utbildningsanordnare och andrar aktörer i samhället blir allt viktigare för att finna lösningar på komplexa framtidsutmaningar.