Campus Helsingborg – en spegel av övergången till kunskapssamhället

Under höstterminen 2014 var cirka 4 200 studenter registrerade vid Lunds universitet Campus Helsingborg. Campus Helsingborgs kännetecknas av en miljö med tvärvetenskapligt tänkande och utvecklad samverkan med näringsliv och offentliga aktörer. Det erbjuds utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom bland annat service management, strategisk kommunikation, modevetenskap, ämneslärare, socionom, högskoleingenjör, logistik och livsmedelsteknik.

Staden bidrar aktivt i Campus utveckling genom bland annat ett nära samarbete med flera utbildningar och finansiering av forskningsprojekt som syftar till att utveckla viktiga näringar i Helsingborg. Under de senaste åren har Campus utvecklats till att vara en attraktiv och internationellt erkänd forskningsmiljö. En viktig del i det fortsatta samarbetet med Campus måste vara att få studenterna att välja att bosätta sig i staden eller i regionen efter avslutad utbildning. Campus Helsingborg ligger strategiskt placerat mitt i det framtida H+ området. Här skapas förutsättning för att utveckla gröna och kreativa miljöer i skärningspunkten mellan arbete och fritid.

De framtida utmaningar som Helsingborg står inför är komplexa och kräver att kunskaper integreras från fler ämnesdiscipliner för att kunna säkerställa hållbar utveckling. Samarbete med andra delar av Lunds universitet och andra högre utbildningar kan bidra till ökad kunskap. Utvecklingen av inkubatorer i regionen och stadens engagemang i de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kan ytterligare bidra till att stärka innovationsklimatet i regionen. Med ökad uppluckring av tidigare tydligt befästa gränser mellan privat och offentlig verksamhet skapas förutsättning för nya former av samarbeten. Nya arenor där även allmänhet och ideella organisationer medverkar kan bidra till sociala, ekonomiska och miljömässiga innovationer.