Ett bra företagsklimat skapar en inkluderande arbetsmarknad

Ett bra företagsklimat är avgörande för tillväxt, jobb och välfärd. Det skapar förutsättningar för fler och växande företag vilket i sin tur kan skapa ökade skatteintäkter och en vidgad arbetsmarknad för grupper med stort utanförskap och hög arbetslöshet. Företagsklimatet spelar en viktig roll för att kunna utvecklas som en levande och innovativ plats. Det senaste året klättrade Helsingborg i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige till plats 23 av landets 290 kommuner. Helsingborg är därmed näst efter Stockholm den kommun i Sverige med fler än 100 000 invånare som har bäst företagsklimat.

Uppgången beror bland annat på att företagen upplever att kommunens service samt tjänstemännens och politikernas attityder till företag och företagande har förbättrats. Företagen uppfattar även att kommunen har blivit bättre på att tillämpa lagar och regler liksom att konkurrensen med företagen har minskat. Även i fråga om förutsättningar för företagande i form av tillgång till fysisk och digital infrastruktur och tillgång på kompetens har Helsingborg klättrat i ranking.  En stor utmaning är emellertid företagens uppfattning om skolans attityder till företagande som har sjunkit de senaste åren.

Sveriges Kommuner och Landstings undersökning ”Insikt”, visar att Helsingborgs stad har ökat det så kallade Nöjd-Kund-Indexet (NKI) från 62 till 67, sedan den förra mätningen 2011. Detta är även medelvärdet för samtliga medverkande kommuner. Undersökningen visar att företagen är mest nöjda med bemötandet och minst nöjda med informationen från stadens förvaltningar.