Förskolan en viktig grund för lärande

Statistiska Centralbyråns beräkningar över tillgång och efterfrågan på utbildningar fram till 2030 pekar på att efterfrågan av utbildade förskollärare kommer att vara större än tillgången och att skillnaden kommer att öka. Helsingborg bör se närmare på detta, inte minst för att goda uppväxt- och lärandemiljöer från tidig ålder är oerhört betydelsefullt för barns hälsa. Förskolan har en viktig uppgift i att ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och kompetenser samt att motverka social ojämlikhet. En god förskola har långsiktiga, stabila och positiva effekter på barns lärande och utveckling. De tidiga uppväxtåren är viktiga, och genom förskolan får barn tillgång till pedagogiskt utbildad personal och miljöer där de lär sig att bli aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn.