Internationalisering och rörelsemönster i näringslivet

I Helsingborg har andelen arbetsställen med utländsk ägare ökat med 75 procent sedan år 2000. Ökningen är mindre än för Skåne som helhet där andelen utlandsägda arbetsställen har ökat med över 100 procent under perioden. Andelen anställda på arbetsställen med utländsk ägare ökade samtidigt med över 40 procent i såväl Helsingborg som i länet som helhet. Det betyder att närmare 25 procent av samtliga arbetstillfällen och 10 procent av arbetsställena med anställda i Helsingborg har en utländsk ägare.

Diskussionen om de multinationella företagens existens i den globala ekonomin är ständigt pågående. Till fördelarna hör att de multinationella företagen skapar tillväxt i de länder där de verkar, i form av bland annat kapital och teknologi som påskyndar tekniska framsteg, kunskapsspridning och innovation utanför företagen. Samtidigt tenderar en stor del av vinsterna att tillfalla företagens hemländer istället för att återinvesteras i värdlandet. Företagens snabbrörlighet mellan olika länder där förhållandena för tillfället är mest gynnsamma är ytterligare en kritik som riktas mot de multinationella företagen. Ur ett historiskt perspektiv har emellertid länder med positiv inställning till utländska direktinvesteringar också varit de med störst ekonomisk tillväxt. En annan ständigt pågående diskussion är företagens rörelsemönster över kommungränserna.

Under det senaste decenniet går det att se ett negativt flyttnetto till Helsingborg vad gäller antal arbetsställen och anställda. Det betyder att fler arbetsställen och anställda har flyttat ut ur kommunen än vad som har flyttar in. 2012 års positiva trendbrott vände åter under 2013 då 391 arbetsställen och 838 anställda lämnade Helsingborg medan 342 arbetsställen och 421 anställda flyttade till staden.