Näringslivet i Helsingborg

I Helsingborg finns cirka 14 400 aktiva företag som utgör arbetsplats för 75 procent av den totala arbetsmarknaden i kommunen. Näringslivet i Helsingborg kännetecknas av en stor bredd av företag inom många olika branscher med tyngdpunkt på små och medelstora företag. Diversifieringen bidrar till att Helsingborg tillhör en av landets minst sårbara kommuner i termer av de sammanvägda faktorerna arbetsmarknad, beroende av enskilda större företag och företagande. Mångfalden av företag, i termer av både storlek och branschtillhörighet, är även avgörande för en hållbar tillväxt av nya arbetstillfällen. Trots bredden utmärker sig vissa branscher i Helsingborg i jämförelse med andra skånska och svenska kommuner. Parti- och detaljhandeln är den dominerande näringsgrenen, både i termer av antal anställda och inrikes omsättning. Mer än 25 procent av de sysselsatta av dagbefolkningen i Helsingborg återfinns inom näringsgrenarna handel och logistik. Under 2013 omsatte parti- och detaljhandeln i Helsingborg tillsammans närmare 56 miljarder kronor, varav detaljhandeln 10,7 miljarder kronor. För detaljhandeln är det en ökning med 6 procent jämfört med 2012, vilket är en större ökning än vad både Skåne och riket som helhet uppvisar.