Nya tider, nya utbildningskrav

Efterfrågan på arbetskraft i Skåne beräknas öka med nästan 44 000 personer fram till år 2020. Framförallt rör det sig om gymnasialt och eftergymnasialt utbildade personer med tonvikt på eftergymnasialt utbildad arbetskraft. Nationella prognoser för 2030 visar att mer än 40 procent av efterfrågan på arbetskraft avser personer med eftergymnasial utbildning. Det ökade arbetskraftsbehovet finns främst inom teknik, tillverkning, utbildning samt vård och omsorg. Ett ökat kunskapskrav i arbetslivet och omfattande generationsväxlingar medför också en förskjutning mot ökad efterfrågan på yrkespersoner inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration.

Redan idag upplever företag svårigheter att finna arbetskraft med rätt yrkeskompetens. I en undersökning gjord bland 130 företag i Helsingborg pekar merparten av företagen på svårigheter att finna lämpliga kandidater till lediga tjänster. Företagen söker erfarna yrkespersoner med någon form av specialkompetens, vilka dessutom ska vara lokalt förankrade i Helsingborgstrakten.

Då allt fler branscher är kunskapsintensiva, ökar kraven på utbildning som ett första steg in på arbetsmarknaden. Helsingborg har en relativt låg andel akademiker, andelen personer i åldern 25-64 år med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå är högre i Helsingborg än i Skåne och Sverige som helhet. Utbildningsnivån i Helsingborg ökar dock stadigt. Mellan 2011 och 2012 ökade andelen personer med eftergymnasial utbildning i samma åldersgrupp med 8 procentenheter och ligger nu strax under riks- och länsgenomsnitten.