Utveckling av företagande, antal anställda och branschernas struktur

Det finns en lång tradition av företagande i Helsingborg och nordvästra Skåne. Trots ihållande lågkonjunktur har antalet nystartade företag i Helsingborg ökat med närmare 25 procent de senaste fem åren och antalet arbetsställen med 4 000 stycken sedan millennieskiftet.  Utvecklingen av nyföretagandet i kommunen har legat relativt stilla de senaste åren; 2013 registrerades drygt 1 000 nya företag i Helsingborg. Under det första halvåret 2014 ökade nyföretagandet och Helsingborg placerar sig nu strax över 20-strecket bland Sveriges 290 kommuner i fråga om nyregistrerade företag per 1 000 invånare. Även om nyföretagande är viktigt för både samhället och den enskilde individen, är den stora utmaningen att gå från nya företag till lönsamma tillväxtföretag där nya arbetstillfällen skapas. Störst andel nya arbetstillfällen skapas i de befintliga företagen.

Näringslivets samlade inrikes omsättning i Helsingborg minskade med närmare 0,5 procent under 2013 till 112 miljarder kronor. Under samma period ökade omsättning i Skåne med 2 procent. Sedan 2008 har näringslivet i Helsingborg haft en svagare omsättningsutveckling än länet som helhet. Helsingborg uppvisar emellertid en bättre utveckling under det senaste decenniet gällande antalet förvärvsarbetande jämfört med både Skåne och riket som helhet. År 2012 uppgick antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen till över 66 000 personer.

Störst procentuell ökning av antalet anställda återfinns inom näringsgrenen företagstjänster där antalet anställda har ökat med 60 procent under det senaste decenniet. Även inom branscher som hotell och restaurang, fastighetsbolag samt kreditinstitut och försäkringsbolag har det skett en stor procentuell ökning av antalet anställda. Den största minskningen återfinns inom tillverknings-och utvinningsindustrin där antalet anställda har minskat med 25 procent mellan 2002 och 2012. Minskningen beror sannolikt både på den strukturomvandling som har skett i samhället och på faktorer som exempelvis outsourcing. När ett bemanningsföretag tar över personalförsörjningen på ett företag klassas personalen som sysselsatta inom tjänstesektorn och näringsgrenen företagstjänster, även om det rör sig om tunga industrijobb. För att kunna möta framtidens utmaningar behövs både spets och bredd gällande yrken och företag i näringslivet. Mycket av den massmediala uppmärksamheten fästs ofta på viktiga, men relativt smala delar av näringslivet.

Tillverkningsindustrin är fortfarande den näst största näringsgrenen i Helsingborg sett till omsättning och den fjärde största i termer av sysselsättning, med betydligt fler anställda än telekom/IT och ”Life Science” tillsammans. I många postindustriella samhällen pågår en växande ekonomisk och social polarisering mellan grupper av hög- och lågutbildade personer och yrken. Branschstrukturen i Helsingborg präglas av stora branscher med relativt låg utbildningsnivå. För staden innebär det en utmaning att både utveckla de kunskapsintensiva branscherna och stärka utbildningsnivån i de traditionella näringarna.