Metodik

Trend- och omvärldsanalysen är en del av stadens planeringsunderlag

Som ett led i arbetet med hållbar utveckling har en gemensam långsiktig vision för Helsingborg tagits fram. År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för människor och företag. Helsingborg behöver hitta en hållbar väg mot år 2035 som kännetecknas av smarta långsiktiga lösningar. Det åstadkommer vi genom en planering som tar hänsyn till vad som händer i omvärlden och som tar ansvar för vilka konsekvenser dagens utveckling innebär för framtiden.

I november varje år presenterar vi Helsingborgs stads stadsövergripande trend- och omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling. Dessa omvärldsförändringar behöver vi i Helsingborgs stad ta hänsyn till i vår planering, för att
på ett framgångsrikt sätt styra utvecklingen i riktning mot visionen. Genom att vi bevakar omvärlden och samhällsutvecklingen, förbättras möjligheterna för oss att fatta mer välgrundade och strategiska beslut och skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Om denna trend- och omvärldsanalys

Denna trend- och omvärldsanalys är den tredje i ordningen sedan starten sommaren och hösten 2013 och är en uppdaterad och reviderad variant på föregående års produkt. Trend- och omvärldsanalysen är uppbyggd utifrån den metod som användes i arbetet med Helsingborgs stads första trend- och omvärldsanalys (planeringsförutsättningar 2014). Denna version är planeringsförutsättningar för 2016 och arbetet har letts av Lars Persson, omvärldsanalytiker på avdelningen näringsliv- och destinationsutveckling samt Göran Svensson, omvärldsbevakare på kommunikationsavdelningen.

Analysen och texten under de fem visionsområdena i årets upplaga har bearbetats samt uppdaterats med ny fakta och statistik. De 11 trender som presenteras i denna analys är däremot de samma som i föregående trend- och omvärldsanalys. Ett nytt inslag i denna utgåva är de sju förflyttningsområdena. I och med att vi fört in de sju förflyttningsområdena har även stadsdirektörens medskick skruvats om och till.

Metod och arbetssätt från start

Den trendspaningsmetod som vi har använt sedan starten bygger på framtidsanalysföretaget Kairos Futures modell för trend- och omvärldsanalys. I processen har kunskapen hos medlemmar i både projekt- och referensgrupp använts. I trendspaningen utgick gruppen från frågeställningen: vilka trender eller händelser kommer att påverka Helsingborgs möjligheter att i framtiden vara en attraktiv stad att besöka, leva, bo och arbeta i (tidsperspektiv 2035)? Frågeställningen processades i flera omgångar och tidsperspektivet justerades till cirka 10–15 år fram i tiden. I korthet fokuserade trendspaningsprocessen på att se över nuläge och historisk utveckling, intuitiv trendspaning, värdering av trender efter säkerhet och grad av påverkan, formulering av de viktigaste trenderna baserat på värderingen, konsekvensanalyser och djupare beskrivning. Utifrån trendspaningen gjordes ett urval och en avgränsning av trender. Vi identifierade 11 viktiga trender som bedöms påverka Helsingborg på lite längre sikt (10-15 år framåt). Utifrån trenderna har utmaningar och möjligheter identifierats och beskrivits i konsekvensanalyser för Helsingborg.

Konsekvenser av trenderna har sammanförts med beskrivningar av nuläget och utvecklingen på kort sikt i Helsingborg. Den sammanvägda analysen har delats in utifrån Helsingborgs visions fem områden; den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. Under dessa fem visionsområden sammanförs utmaningar och möjligheter utifrån både nuläge och framtida utveckling. Visionsområdestexterna innehåller därmed konsekvenser och hänvisningar till de trender som är mest relevanta för
just det visionsområdet (se figur).

Helsingborg behöver tydliggöra vilka utmaningar och möjligheter som behöver mötas på väg mot den långsiktiga visionen. Att knyta trend- och omvärldsanalysen
till de fem visionsområdena har därmed bedömts viktigt för att få en analys som är specifik och användbar för Helsingborgs stad. Utifrån visionsområdesanalyserna har
ett antal viktiga utmaningar identifierats och samlats under tre tematiserade medskick för att på så sätt summera och lyfta fram de mest relevanta frågorna ur ett stadsövergripande perspektiv.

Definitioner och begrepp

Trend och megatrend

Enligt Nationalencyklopedin är en trend ”en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsum tionsmönster”. Med stabil och långsiktig menas att det finns tydliga tecken på att denna förändring äger rum redan idag och att förändringen håller i sig på längre sikt. Med andra ord är trend en stabil, långsiktig och tydlig förändring som utvecklas i någon riktning. Trender påverkar och driver samhällsutvecklingen. Det finns även andra skeenden som har stor
påverkan, men som inte är trender. Det kan vara enstaka större händelser såsom terrorattacken den 11 september 2001 i New York eller cykliska förlopp såsom ekonomisk konjunktur.

Vid trendspaning är det ibland svårt att skilja på vad som är en drivkraft, vad som är en trend och vad som är en konsekvens. En trends konsekvens kan leda till en annan trend eller vara en mottrend. Utöver trender finns det ett antal så kallade megatrender. Med megatrender menas trender som driver den globala utvecklingen framåt och
som hela världen påverkas av. Exempel på megatrenderna är individualisering, globalisering och klimatförändring. Megatrender kallas även för drivkrafter eftersom de driver på övriga trender i olika omfattning.

Omvärld – närvärld – invärld

Arbetet har utgått ifrån en modell för att beskriva faktorer som påverkar Helsingborg: omvärld, närvärld och invärld. Detta är ett relativt beprövat tankesätt som kommer från Kairos Future. Invärlden är den egna organisationen, som man själv styr över. Organisatoriskt motsvarar det Helsingborgs stad. Närvärlden omfattar den del som man har infl ytande över, men inte helt bestämmer över. I detta fall omfattar närvärlden bland annat Helsingborg som geografiskt område, inklusive alla invånare, företag och
verksamheter samt regionen i stort. Även Sveriges regering och riksdag kan hänföras hit. Omvärlden är allt utanför dessa. Förändringar i omvärlden kan man som enskild organisation inte styra eller påverka – man kan bara förhålla sig till dem. För att komma ihåg viktiga faktorer att förhålla sig till i omvärlden brukar man använda ordet EPISTELM som står för: Ekonomi och Marknad, Politik, Institutioner, Sociala faktorer, Teknik, Ekologi och Miljö, Legalt och Media.

Trend- och omvärldsanalysen utgår från tendenser och trender i omvärlden och närvärlden, vilket i några konsekvensbeskrivningar kopplar an till invärlden. När texten tar upp ”Helsingborg” avses hela Helsingborgs kommun som geografisk plats, det vill säga såväl staden och de olika tätorterna som landsbygden. Med ”Helsingborgs stad” avses organisationen Helsingborgs stad.