Kreativitet och attraktivitet

Bra boende- och utvecklingsmiljöer är avgörande för var individer och företag etablerar sig och trivs. Familjer ställer allt större krav på bra skolor och utvecklingsmöjligheter för sig och sina barn. En anda av kreativitet, mångfald och entreprenörskap är positivt för näringslivet och gör att människor vill bo och arbeta i Helsingborg. Det bidrar i sin tur till en dynamisk och attraktiv arbetsmarknad där fler ges möjlighet till sysselsättning.

Helsingborg behöver ta tillvara de befintliga kvalitéerna i stadens boendemiljöer samt skapa nya attraktiva och kreativa miljöer. Kraven på olika gränsöverskridande mötesplatser där människor blandas och inspirerar varandra ökar. Att få fler unga i arbete är en prioriterad uppgift för den framtida utvecklingen. Att satsa på utbildning och entreprenörskap för unga inom olika områden genererar utveckling och kan ge fler jobb.

  • Helsingborg ska inte bara locka talangfulla människor och företag till staden – Helsingborg ska i större grad ta tillvara på viljan hos de talanger och eldsjälar som redan bor och verkar i staden. Vi behöver undanröja hinder och stimulera nytänkande för att alla oavsett bakgrund ska utveckla sin fulla potential.
  • Helsingborg behöver ta tillvara de befintliga kvalitéerna i stadens boendemiljöer samt skapa nya attraktiva och kreativa miljöer – såväl fysiska och mentala som digitala.
  • Skolan som nyckelaktör behöver tillsammans med andra samhällsaktörer medverka till att skapa den anda och kompetens som behövs, stimulera till livslångt lärande och inspirera till yrken med framtidspotential.
  • Att få fler ungdomar i arbete är en prioriterad uppgift för den framtida utvecklingen. Att satsa på utbildning och entreprenörskap för unga inom olika områden genererar utveckling och kan få fler i arbete.
  • Genom projekt som DrottningH, Visionsfonden och Hx har vi som stad visat att vi vågar testa drömmar och idéer hos helsingborgare och tänka nytt. Det här är bra. Att skapa en plats där dessa och andra goda idéer kan mötas och dra nytta av varandra blir nu viktigt. En plats där gränser mellan mäniskor suddas ut, där kunskap, innovation och integration skapar framtidens Helsingborg. Hur kan detta bli verklighet?

Medskick_kreativitet_och_attraktivitet