Mångfald och delaktighet

I en gemensam stad med mångfald och tolerans känner människor att de kan påverka sina liv och bidra till sin egen och sin stads utveckling. Staden har en viktig roll i att skapa ett mer tolerant samhälle där alla människor kommer till sin rätt. Här finns ett varierat utbud och många olika idéer, vilket sammantaget bidrar till ökad kreativitet och högre attraktionsfaktor för staden.

Då utvecklingen går mot större krav på individuell påverkan och valfrihet ligger både utmaningen och möjligheten i att utveckla former för delaktighet och inflytande. För Helsingborg innebär det en möjlighet att utveckla ett mer efterfrågestyrt utbud av tjänster, där andra aktörer ges möjlighet till medskapande i olika former.

  • En avgörande uppgift är att i alla sammanhang verka utifrån att mångfald och olikheter berikar, där reell förändring kräver vilja och mod att utmana rådande strukturer.
  • Ökat behov av service och delaktighet ställer stora krav på flexibilitet och andra arbetsformer i vår organisation.
  • Vårt förhållningssätt och arbetssätt behöver i allt högre utsträckning utgå från individens behov, såväl internt som externt.
  • Helsingborgs stad och andra aktörer i staden behöver kommunicera med alla helsingborgare – på allas sätt, på alla nivåer och på allas språk. För att lyckas krävs mod, kontinuitet samt ett genuint intresse för att ta in olika aspekter och synpunkter.
  • Idag är informationsflödet större och snabbare än någonsin. Mediakonsumenten har fler kanaler och källor att välja mellan men får samtidigt allt svårare att sortera och värdera information. Vi som stad har större möjlighet än tidigare att nå ut med information, samtidigt möter vi en enorm konkurrens i mediebruset om uppmärksamheten. Det är en stor utmaning för staden att förmedla komplexa budskap och lösningar i en tid av snabba informationsflöden och snuttifieringar. Hur kan vi som viktig demokratisk aktör möta och förhålla oss till denna utveckling?

Medskick_mangfald_och_delaktighet1.0