Uppkopplad och sammanlänkad

De digitala och fysiska förbindelserna till omvärlden är av stor vikt för att utveckla Helsingborg och vår region. Arbetsmarknaden växer sig allt större, där möjligheterna att bo i Helsingborg och arbeta i andra delar av Familjen Helsingborg, Skåne eller Danmark är bättre än någonsin. Genom regionens goda infrastruktur har Helsingborg möjligheter att rekrytera och attrahera kompetens från ett större område. Med ökad arbetspendling mellan kommuneMedskick_uppkopplad_och_sammanlankadrna ökar kraven på flexibla arbetstider och bra infrastruktur med förstärkt kapacitet. Globala miljöfrågor och klimatförändringar sammankopplar även vår region med världen och kräver medvetet arbete över gränser.

  • Helsingborg är en del av ett större sammanhang och måste agera tillsammans med Malmö och Köpenhamn. I vår närregion krävs även fortsatt samarbete med Helsingör och Familjen Helsingborg inom flera områden. I vår egen stad behöver vi dessutom bli mer uppkopplad och sammanlänkad. Detta gör vi genom utbyggnad av både digital och fysisk infrastruktur.
  • Med större arbetsmarknad och ökad pendling kommer det att bli allt mer aktuellt att diskutera bostadsförsörjning ur ett regionalt perspektiv, samt att hantera skatteregler och aktuell lagstiftning inom Öresundsregionen.
  • Helsingborgs stad behöver fortsätta vara en drivande aktör i miljö- och klimatfrågor. Vi har en viktig roll i att bidra till hållbar utveckling och underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val. Ett lokalt och aktivt miljöarbete ger möjlighet att profilera staden som en hållbar och klimatsmart plats där människor vill arbeta, bo och besöka.
  • För att stärka både konkurrenskraft och kompetens behöver Helsingborg vara öppen mot omvärlden och lyfta blicken. Vi måste vara med att skapa och utnyttja möjligheterna som den vidgade arbetsmarknaden, den digitala utvecklingen och de miljömässiga innovationerna medför.
  • Konkurrensen mellan städer och regioner ökar. Genom att se och inspireras av hur andra gör kan vi bidra till ett bättre Helsingborg. Samtidigt finns det allt för många exempel världen över där framgångkoncept kopierats utan att anpassas till det lokala sammanhanget. Vi behöver i större grad gräva där vi står snarare än att okritiskt blicka på vad andra gör. Genom att utnyttja våra lokala styrkor och utveckla det som sker i skärningen mellan olika branscher och sektorer förädlar vi det vi redan är bra på. Hur kan vi ta till vara på och utveckla våra styrkor?

Medskick_uppkopplad_och_sammanlankad