Förändrad demografi och åldrande befolkning

Världens befolkning åldras

Världens kvinnor har fött färre barn de senaste 55 åren. Samtidigt lever vi allt längre. Därför ökar andelen äldre, i Sverige såväl som i nästan hela västvärlden. Den globala trenden av sjunkande barnafödande är så tydlig att den med mycket stor sannolikhet kommer att fortsätta även de kommande decennierna.

Åldrandet gäller alla västvärldens regioner och har stor betydelse för samhälle, ekonomi, företag och individer. De flesta OECD-länder har utmaningen med en åldrande befolkning högt på den politiska agendan. Sjukvård, pensionssystem och äldreomsorg har prioriterats på många håll de senaste åren. Fler äldre utanför arbetsmarknaden betyder minskade skatteintäkter och högre offentliga kostnader. Samtidigt förväntas framtidens äldre få mycket uppmärksamhet, eftersom många av dem är finansiellt starka. Dagens äldre har bättre hälsa och har det bättre ställt än vad som tidigare varit fallet. Av denna anledning har ålder fått en ny mening och många äldre har en helt annan självbild än tidigare generationer. Västvärldens pensionärer vill ha ett aktivt liv med resor, upplevelser eller andra former av självförverkligande.
Det är emellertid ingen homogen grupp utan består av en mångfald av individer med många olika ekonomiska, kulturella och sociala tillhörigheter. Helsingborgs befolkning har växt kraftigt de senaste tio åren och kommer att växa även i framtiden. Men befolkningstillväxten ser olika ut i olika åldrar. Det beror till största delen på att födelsekullarna har varierat i storlek över åren. När tiden går bildas och flyttas pucklar i vår demografi ska struktur. År 2012 bildar de stora kullarna födda kring 1990 en puckel i åldrarna kring 20. I 2030 års pyramid utmärker de sig i åldrarna kring 40 och i 2060 års pyramid har de kommit upp i 70-årsåldern.

Konsekvenser

  • Denna demografiska utveckling leder till en förändrad demografisk struktur och innebär både ekonomiska och strukturella utmaningar för såväl näringsliv som offentlig sektor. Kulturella förändringar, högre konkurrens om yngre befolkning och förändrade värderingar är viktiga konsekvenser som måste beaktas.
  • Gruppen äldre ser annorlunda ut än den tidigare har gjort, exempelvis avseende utbildningsnivå, ökade krav och behov samt hälsa. Allt tyder på att framtidens äldre kommer att vara mycket friskare och kan arbeta mycket längre. Samtidigt är volymen äldre så mycket större att det kommer att behövas mer vård, eftersom risken att få försämrad hälsa ökar med åldern.
  • Den demografiska utvecklingen gör att ålderspyramiderna mer börjar se ut som rektanglar än som pyramider. Detta innebär att försörjningsbördan för den arbetsföra befolkningen ökar. Arbetsmarknaden kommer i högre grad att vara arbetstagarens marknad och unga kommer att vara efterfrågade. Detta kan orsaka flaskhalsproblem, ökade lönekostnader, större internationell konkurrens och sämre konkurrenskraft för OECD-länderna. Reaktionen kan bli att mer produktion flyttas utomlands eller läggs över på underentreprenörer och en förändrad syn på invandring.
  • I framtidens immateriella och kreativa ekonomi är det möjligt att fler av de välutbildade äldre kan vara yrkesaktiva längre än tidigare. Det kräver att arbetsgivare redan nu börjar överväga nya anställningsformer för att skapa de bästa förutsättningarna för denna grupp. För Helsingborgs stad kommer det att vara viktigt att ta vara på det kunnande som finns hos den växande andelen äldre yrkesverksamma. Annars riskerar man att tappa viktig kompetens när många yngre kommer in i arbetslivet samtidigt.
  • Konkurrensen om de yngre kommer att hårdna. Eftersom Helsingborg har en liknande demografisk struktur som riket, kommer staden att ha samma utmaning som Sverige och västvärlden i stort. Helsingborg kommer även att påverkas av Danmarks stora rekryteringsbehov. Danmarks demografiska utmaning med en åldrande befolkning är nämligen ännu större än Sveriges. En utmaning för Helsingborgs stad kommer att bli att behålla och även öka stadens attraktivitet, så att de yngre vill bo och stanna i staden även i framtiden.