Kraven på infrastruktursatsningar ökar

Uppkoppling och sammankoppling i den fysiska och den digitala världen

Infrastruktur är alla fysiska och digitala system för transport, energi och information. Att enkelt ta sig från punkt A till punkt B med bussen kräver god infrastruktur. Likaså att snabbt få digital kontakt med omvärlden. Vi förväntar oss att infrastrukturen ska fungera oavsett vad som händer och ställer större och större krav på att kunna vara uppkopplade oavsett var vi befinner oss.

Transporter och resande

Pendlingsströmmarna ökar kontinuerligt och vi blir fler och fler som ska samsas om samma yta. Restiden och möjligheten att använda restiden till något konstruktivt har blivit viktigare än avståndet. De senaste åren har det skett en markant ökning i antalet pendlare som reser kollektivt, särskilt vad gäller tågresande. Även buss och cykel har
blivit vanligare som färdmedel. Andelen av befolkningen som äger bil minskar något. Störst skillnad i bilinnehav ser man mellan dem som bor i centralorten och de som bor på annat håll i staden. Kommersiella bilpooler erbjuder ett alternativ för de personer som väljer att inte äga egen bil. Eftersom den största befolkningsökningen förväntas ske i centralorten så kommer antalet personer utan bil sannolikt att öka. Ända sedan 1978 ser man en kontinuerlig utveckling där ungdomars resor med kollektivtrafik ökar samtidigt som resor med personbil minskar.

Utrymmet för trafiken i städerna är begränsat och antalet resenärer högt. Det innebär att lösningar som kan transportera många resenärer samtidigt blir avgörande för att trafikfl ödet ska fungera. Samtidigt hårdnar kraven på minskade störningar i form av buller och dålig luftkvalitet. Även kraven på cykelvägar ökar då cykeln blir vanligare som dagligt transportmedel. Fler och fler samhällen förbinds med cykelvägar, som skapar möjligheter för både arbetspendling, rekreation och turism.

I Helsingborg utvecklas trafiken som starkast inom cykel, buss och tåg. De senaste sex åren har antalet resenärer i stadsbusstrafi ken ökat med nästan 60 procent. Andelen invånare med bil ökar dock inte och biltrafikmängden ser ut att ha stagnerat längs de större gatorna i centrum.

Det är inte bara sätten att resa som blir mer diversifierat. Det gäller även drivmedel för fordon, vilket gör att nätverk av laddnings- och tankstationer behöver byggas ut.

Genom Skåne passerar stora mängder gods varje år och Helsingborgs hamn är en av Sveriges största hamnar för containergods. Godsflödena förväntas öka kraftigt i framtiden, inte minst när den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör är byggd. Det redan högt belastade väg- och järnvägsnätet kommer då behöva stora insatser för att öka kapaciteten. Detta kommer att påverka både näringslivet och pendlingsmöjligheterna i regionen.

El, vatten och värme

Utbyggnad av vatten, värme och elledningar utvecklas i riktning mot kombinationer av olika system. Till exempel ger små vindkraftverk och solceller överskottsenergi för bostadshusen som kan föras över till elnätet. Dagvattensystemet kompletteras och byggs ut med fördröjningssystem och husägare uppmanas att ta hand om dagvattnet på den egna tomten. Överskottsvärme från industrier kopplas samman med fjärrvärmesystemet. Infrastrukturen diversifieras med en mängd olika fraktioner, det stora måste kunna kopplas samman med det lilla.

Digital infrastruktur

Större delen av dagens invånare är starkt bundna till digital kommunikation av olika slag, både i arbetet och på fritiden. Allt talar för att mängden data som överförs via fiberoptik eller trådlösa system kommer att öka i framtiden. De befintliga trådlösa systemen har en tydlig begränsning i sin kapacitet vilket den trådburna kommunikationen inte har. God nätverkstillgång och stabilitet i systemet blir därmed både en fråga om attraktivitet och säkerhet.

Exempel

Trängseln längs Mellersta Stenbocksgatan i Helsingborg gjorde att kollektivtrafiken hade svårt att erbjuda ett attraktivt alternativ. Genom att bygga busskörfält har framkomligheten för kollektivtrafiken förbättrats. I Malmö syftar ett projekt till att etablera linjer med ”superbussar” som klarar att transportera ett stort antal resenärer. I Lund har man länge arbetat med att etablera bussgator där kollektivtrafiken ges företräde.

Mottrender

Möjligheten att arbeta hemifrån, konferens på distans och liknande lösningar förväntas kunna ersätta vissa resor. Samtidigt ställer det krav på välfungerande system och digital kommunikation. Om restiden eller störningar i trafiken ökar allt för mycket väljer fler att undvika pendlingen vilket påverkar arbetsmarknadsregionen negativt.

Konsekvenser

  • Ökande godstransporter riskerar att skapa förseningar för arbetspendlingen. Det minskar rörligheten i regionen vilket påverkar arbetsmarknaden negativt. Lösningar som möjliggör effektiva transporter av människor och gods blir avgörande för hur väl systemet kommer att fungera och hur väl regionen kan konkurrera. Förtätning och tillväxt riskerar att leda till trafikproblem i centrala Helsingborg och minska stadens attraktivitet.
  • Lokaler och mark i lägen nära tågstationer är fortsatt högintressant för utveckling av bostäder och kontor. Samtidigt ska Helsingborgs hamn utvecklas och konkurrera mot övriga hamnar.
  • Beroende på hur vi bygger skapar vi mer eller mindre kostsamma system för ledningar och försörjning. Täta strukturer ger bättre lönsamhet än gles bebyggelsestruktur eftersom mängden ledningar blir mindre och det är fler skattebetalare som delar på underhållskostnaderna.