Ökad klimatmedvetenhet

Vad händer med vårt klimat?

Medvetenheten ökar om människans påverkan på klimat och miljö. Forskare menar att den snabba klimatförändringen inte är naturlig, utan är ett resultat av mänsklig aktivitet. Inte bara intresseorganisationer utan offentliga organisationer, företag och människor i allmänhet intresserar sig allt mer för hur vi kan minska vår negativa inverkan på klimatet.

Den ökande klimatmedvetenheten tar sikte på en mer hållbar konsumtion och produktion. Utgångspunkten är att vi människor inte kan leva i dag på ett sätt som förstör våra barns eller framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Detta kräver ett helhetsperspektiv som sammanväger sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. En hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning utan som en process och dialog där viljan till förändring är en viktig förutsättning.

Frågorna som ställs både globalt och lokalt är bland annat hur avfallsmängderna kan minskas, hur möjligheterna ser ut för förnybara energikällor och energieffektivisering, vilka politiska styrmedel som finns och hur framtiden ser ut för en ekologisk hållbar ekonomisk tillväxt.

Västvärlden förbrukar betydligt mer än sin beskärda del av jordens resurser. Samtidigt ökar världens befolkning och folkrika tillväxtländer ser på västvärlden som ett attraktivt sätt att leva. Världens länder släpper idag ut nästan 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år till atmosfären. Det kan jämföras med cirka 38 miljarder ton år 1990.

Den traditionella redovisningen av utsläpp av växthusgaser utgår vanligen från de utsläpp som genereras lokalt. Genom att istället utgå från ett konsumtionsperspektiv tas den totala miljöpåverkan med som uppstår under en vara eller tjänsts livscykel, oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Skälen till en ökad klimatmedvetenhet kan vara många. En del känner ett ansvar för kommande generationer. Andra motiv kan vara att en organisation eller ett företag vill miljöprofilera sig och på så vis öka sin attraktivitet. Drivkraften kan också vara av ekonomisk natur där resurseffektiviseringar genomförs för att minska kostnader.

Mottrender

Det finns många olika saker som påverkar klimatet vilket gör det svårt att få ett säkert svar på frågan hur klimatet på jorden kommer att bli i framtiden.

Det kan finnas en uppfattning, både hos privatpersoner och hos företag, att ett miljömedvetet beteende kräver uppoffringar i form av tid, pengar och bekvämlighet som medför ett avståndstagande från ett mer klimatsmart agerande. Kostnaden för företag att klimatanpassa sin verksamhet kan resultera i att anpassningen skjuts på framtiden. Kostnaden för forskning och utveckling och svårigheten att behålla kunskapen inom organisationen gör att företag tvekar inför dessa satsningar.

Konsekvenser

  • Medeltemperaturen i världen har under 1900-talet ökat med 0,6 grader. De negativa konsekvenserna av detta kan bland annat vara översvämningar, torka, smälta glaciärer och nya sjukdomar.
  • När temperaturen stiger blir vattnet varmare och tar större plats. Samtidigt smälter glaciärer snabbare. Det leder till höjda havsnivåer. Rikligare nederbörd är också att vänta eftersom varmare luftmassor kan innehålla mer vatten. Lösningar behövs för att ge skydd mot översvämning i bebyggda områden.
  • Klimatförändringarna kommer att skifta över året. Nederbörden ökar generellt vintertid och extrema regn ökar i frekvens. Med ökad temperatur följer också ökad risk för torka och värmeböljor. Även stormar kan komma att bli mer kraftfulla i ett varmare klimat. Sammantaget behövs beredskap och planering. Konsekvenserna kan annars bli att liv, egendom och ekologiska värden tar skada.
  • En hållbar utveckling innebär att vi som lever i dag klarar våra behov utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. Regionala och lokala myndigheter har en viktig uppgift att stimulera minskad energianvändning. En viktig del är också att vara en god förebild.
  • Offentlig upphandling är ett viktigt instrument. Bara i Sverige omsätter offentliga upphandlingar cirka 500 miljarder kronor årligen. Genom att ställa miljökrav vid upphandling påverkas leverantörer att ta fram produkter med bättre miljöprestanda.
  • För att uppnå ett hållbart samhälle måste även tillväxten vara hållbar. Kommuner och andra regionala aktörer har här en viktig roll. I samband med att kunder, konsumenter och myndigheter ställer allt hårdare krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar har näringslivet, framförallt de stora företagen, påbörjat en omställning. Många gånger är den faktiska drivkraften av ekonomisk natur. Miljödrivna företag står bra rustade inför framtiden då tillväxtpotentialen för svenska miljöteknikföretag bedöms vara stor.
  • Det vi köper idag blir sopor i morgon. Det finns ett tydligt samband mellan mängden avfall och hur mycket varor som produceras.