Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens

Slaget om kompetensen

Globaliseringen har bidragit till att länder, regioner och städer konkurrerar mer och mer om var människor ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista.

Tillgången till kunskap och kompetens kommer att vara en avgörande faktor i kampen om företagen i framtiden och av största betydelse för den regionala utvecklingen. Såväl nationella som multinationella företag betonar tillgången till kompetens och kvalifi cerad arbetskraft som avgörande i samband med framtida satsningar. I detta sammanhang handlar kompetens om allt från grundläggande skolkunskaper och yrkesutbildningar till högre utbildningar och forskning. Genom satsningar på kompetens stärks platsens förmåga till innovation och förnyelse, vilket är avgörande för den regionala konkurrenskraften.

Företag väljer i allt större utsträckning att etablera sig på platser som uppfattas som attraktiva för den typ av anställda som företaget söker. Det innebär att företagen flyttar dit arbetskraften redan finns, eller till platser som har potential att attrahera den önskvärda kompetensen. Tre faktorer anses ofta som grundläggande i konkurrensen om den kreativa arbetskraften: Teknologi, talang och tolerans. Där dessa tre faktorer smälter samman i tillräckligt hög grad, samt omsluts av ett fjärde T i form av styrkor och tillgångar i territoriet/omgivningen som till exempel attraktiva boendemiljöer, skolor och kulturinstitutioner, är förutsättningarna för ekonomisk tillväxt som högst.

År 2035 är dagens åttio- och nittiotalister, den så kallade ”Generation Ordning” mitt i karriären och familjelivet. Detta är en generation som representerar ett unikt värderingsskifte och vars värderingar går att iaktta på de flesta håll i den utvecklade världen. Generellt har de gjort ett tidigare inträde på arbetsmarknaden då generationen värdesätter mer vardagliga drömjobb som exempelvis ingenjör. Det är viktigt att kunna hitta ett bra jobb och skaffa familj och barn tidigt. Man ser inget värde i att hoppa mellan arbetsgivare bara för att hitta ett roligare och friare arbete.

Mottrend

Sett ur ett historiskt perspektiv flyttar vi både i Sverige och i övriga Europa idag mindre än tidigare. Cirka en fjärdedel av dem som flyttar uppger arbetsskäl som anledning till flytten. Det innebär att uppfattningen om de ”kreativa begåvningarna” som illojala invånare som slår sig ner där de hittar de bästa förutsättningarna för självförverkligande bör betraktas med viss försiktighet. Om trenden med ”Generation Ordning” fortsätter kommer vi även där att se en avtagande arbetsflyttning då gruppen gör andra prioriteringar.

Konsekvenser

  • Antalet utländska företag har ökat kraftigt i Helsingborg under det senaste decenniet. En hög andel sysselsatta i multinationella företag i en region kan tolkas som ett tecken på hög regional konkurrenskraft. Samtidigt betyder det en större utsatthet vid förändringar och omstruktureringar på den globala marknaden. Till skillnad från inhemska företag kan multinationella företag förhållandevis enkelt flytta sin verksamhet mellan olika länder.
  • Kreativitet är inte en egenskap förbehållen en viss grupp människor. Alla har en kreativ potential och utmaningen ligger i att locka fram den. Framgångsrika samhällen erbjuder ett klimat där alla invånares kreativitet och energi får möjlighet att komma till uttryck och utvecklas. Platser där människor trivs och vill bo är också platser som andra vill besöka och verka på. Framgångsrika platser kännetecknas av stark politisk vilja och ledarskap, social och kulturell mångfald samt förekomsten av visionära personer i form av eldsjälar inom olika områden.
  • Helsingborg utgör noden i en dynamisk region i nordvästra Skåne och erbjuder mycket av det som ryms inom det ovan beskrivna fjärde T:et, territoriet/omgivningen. Attraktiva rekreations- och boendemiljöer, god infrastruktur och pendlingsmöjligheter, nära till högre utbildningar samt ett rikt kulturliv och andra positiva livsbetingelser, blir allt viktigare för att attrahera kompetens och företag till platsen. Staden kännetecknas även av mångfald i fråga om såväl människor som företag, vilket också skapar goda förutsättningar för att attrahera kvalificerad arbetskraft samt framgångsrika och innovativa företag. En ökad arbetskraftsinvandring behövs för att utveckla Helsingborgsregionen ytterligare.
  • En utmaning för Helsingborg ligger i att staden rankades som Skånes mest intoleranta stad i Region Skånes rapport 2010, Skånes kreativa kapacitet – talang, tolerans och den kreativa klassen. Som för många andra städer ligger Helsingborgs stora utmaning allt mer i den sociala hållbarheten. Städer med stora skillnader i levnadsvillkor kommer inte att kunna behålla sin dragningskraft. Den socioekonomiska utvecklingen blir i hög grad avgörande för stadens framtida attraktivitet.
  • En stor utmaning är att ta vara på de möjligheter som den stora inflyttningen till staden innebär. En annan är att fullt ut utnyttja positionen som viktig länk i Öresundsregionen med närhet till Köpenhamn och del av en av världens främsta kunskapsregioner. Om inte Helsingborg kommer till rätta med den låga utbildningsnivån och bristen på arbetskraft med rätt kompetens, finns det risk att företag i framtiden väljer andra städer att verka i.