Regionförstoring – ökat regionalt samarbete

Positionering i fler och större regioner

Skåne har en tydlig flerkärnig struktur med ett antal regionala tillväxtmotorer (Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm/Kristianstad) som i sin tur är beroende av närliggande mindre orter. Denna struktur gör att kommunerna har ett starkt ömsesidigt beroende i regionen och möjligheten att resa mellan orterna är avgörande för regionens framgång.

Den regionala samhörigheten har genom åren blivit allt starkare och beroendet mellan regionernas olika delar allt tydligare. Detta gäller både för Öresundsregionen, Skåne och Skåne Nordväst. Regionala samarbeten är vanliga inom flera olika områden och regioner marknadsför sig med en tydlig gemensam profil.

I den globala konkurrensen är det fortsatt viktigt att kunna profilera sig och nå ut på en större marknad. Helsingborg står tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordväst bakom varumärket Familjen Helsingborg för att skapa ett tydligt varumärke för regionen. Samtidigt är Helsingborgs stad en del av Skåne och Öresundsregionen och deltar aktivt i samarbeten med övriga kommuner och myndigheter i dessa regioner.

Arbetsmarknadsregionerna växer i takt med att infrastrukturen byggs ut och befolkningstillväxten ökar. Pendlingen ökar och avstånden blir längre, vilket dock inte alltid betyder att restiden blir längre. Invånarna kan välja mellan arbeten, skola, handel och fritid i ett större sammanhang vilket leder till att kommunerna måste anpassa sig till den nya rörligheten och se sin roll i ett större sammanhang.

Exempel

Ett tydligt exempel på profileringen som olika regioner gör är Skåne Nordvästs samarbete kring ett gemensamt varumärke, Familjen Helsingborg.

Samarbetet kring spårvägsutbyggnaden som Malmö, Lund och Helsingborg driver tillsammans visar på behovet för liknande städer att samarbeta kring en specifik fråga.

På samma sätt kan samarbetet kring höghastighetståg mellan Oslo och Hamburg visa på storregionala samband. Där deltar regioner och kommuner längs sträckningen i arbetet med att ta fram en gemensam utredning.

Region Skånes initiativ att ta fram ett ”Skånepaket” kring infrastruktur visar också på behovet av att agera gemensamt
mot en yttre part, i det här fallet Trafikverket och staten.

Mottrender

Kommuners vilja att göra sig unika kan leda till att man ställer sig utanför samarbeten i vissa frågor. Det kan leda till att mindre aktörer eller kommuner avstår från samarbete för att istället försöka profilera sin egen kommun.

Inom regionen finns frågor där kommunerna har olika uppfattning och där konkurrensen mellan dem blir uppenbar. Tydligast är det ofta när det gäller infrastrukturinvesteringar och större projekt eller lokaliseringar av större företag.

Konsekvenser

  • Tätare samarbeten mellan kommuner kräver medvetenhet inom ledningen.
  • I och med att fler har möjlighet att pendla till arbetet sker en ökning i resandet. Detta ställer högre krav på kapacitet på vägar och i kollektivtrafiken. Pendling till större städer sker även för kultur och nöje.
  • Förmågan att gemensamt utnyttja befintliga resurser är en viktig faktor för samarbetet där större kommuner har möjlighet att stödja mindre kommuner.