Befolkningsutveckling 2014

Här finns hela publikationen Befolkningsutveckling i Helsingborg 2014.

Befolkning

Helsingborgs folkmängd ökade under 2014 med 2 355 personer och uppgick den 1 januari 2014 till 135 344. De här redovisade befolkningsuppgifterna avser den folkbokförda befolkningen i Helsingborg, dessutom tillkommer personer som ännu ej erhållit uppehållstillstånd då det är först med uppehållstillståndet man blir folkbokförd i Sverige precis som tidigare år, så beror Helsingborgs folkökning i huvudsak på det positiva flyttningsnettot (+1 923), men födelsenettot (födda – döda) har även en betydelse för folkökningen. Antalet födda barn i Helsingborg uppgick till 1 654, vilket är något fler än föregående år. Helsingborg fortsätter att uppvisa ett positivt födelsenetto, dvs antalet födda överstiger antalet döda.

Utrikes födda

Antalet utrikes födda i Helsingborg, vilka kommer från 165 länder, uppgick den 1 jan 2015 till 29 294, motsvarande 21,6% av totalfolkmängden. Det är en ökning med 0,8 procent-enheter under 2014. Sedan år 2000 har andelen utrikes födda i Helsingborg ökat med 6,5 procent-enheter.

De länder, där de flesta av den utrikes födda befolkningen är födda i, är forna Jugoslavien med drygt 3 350 personer samt Irak med ca 3 000 personer. Fram till 2008 var Danmark det andra största födelselandet men passerades av Irak under 2009, varifrån vi sedan 2006 har haft en stor inflyttning som dock minskat något antalsmässigt under senare år. Under 2014 skedde den största ökningen bland utrikesfödda, av personer födda i Syrien. De ökade med närmare 700 till över 1 100. Andra länder där över 1 000 av Helsingborgs invånare är födda i, är Danmark, Bosnien-Hercegovina, Polen resp Libanon.

Folkmängd

Av Helsingborgs befolkning på 135 344 personer, bor merparten, 101 905, i Helsingborgs tätort. Här bor 5 345 personer på Dalhem. Ytterligare områden med över 4 000 invånare inom Helsingborgs tätort är Fredriksdal, Rosengården, Ramlösa, Mariastaden, Adolfsberg, Söder, Högaborg, Tågaborg S och Eneborg. I övriga delen av Helsingborg, så bor det över 5 000 personer i statistikområdena Ödåkra, Rydebäck och Hittarp-Laröd. Dessa områden består av tätorten, som namngivit området, med dess omgivande landsbygd.

Flest antal barn i förskoleåldern (0-6 år) bor i statistikområdena Rydebäck och Ödåkra (678 resp 631). Även områdena Mariastaden och Dalhem har närmare 600 barn i åldern 0-6 år. Över 700 skolbarn (7-15 år) bor i områdena Rydebäck, Mariastaden och Ödåkra. Andelen barn och ungdomar i åldern 0-15 år utgör 30 procent av befolkningen i Mariastaden.

Ungdomar, 20-29 år, är främst koncentrerade till Eneborg, Högaborg och Söder. Flest 1 330, bor på Eneborg. Där utgör de närmare 33 procent av befolkningen.

När det gäller de äldre över 65 år, bor över 1 000 personer på Rydebäck, Norr, Slottshöjden, Fredriksdal, Rosengården, Råå och Ättekulla. Andra områden med många äldre är Ödåkra, Hittarp-Laröd och Ringstorp. På Norr utgör de närmare 35 procent av befolkningen.