Megatrender & konsekvenser

Fem övergripande megatrender

Denna trend- och omvärldsanalys tar avstamp i följande fem megatrender: Förändrad demografi, teknikutveckling, klimat- och miljöförändringar, värderingsförändringar samt globalisering.

Dessa övergripande trender utgör drivkrafter i den omvärldsutveckling som påverkar Helsingborg på vägen mot 2035. Under två seminarier har projekt- och referensgruppen med deltagare från samtliga förvaltningar och bolag i Helsingborgs stad arbetat med att identifiera vilka dessa trender är – och vilka konsekvenser dessa har för Helsingborg. Resultatet presenteras i de följande avsnitten.

Trendanalys är ofta en central del av omvärldsarbetet. Trender kan definieras som en serie händelser som skapar riktning inom ramen för ett bestämt område. Vissa trender är lätta att följa och sätta tal på, till exempel befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt. Andra är mer flytande och svårgripbara, så som förändringar i värderingar och konsumentbeteende, utan att de för den skull är mindre betydelsefulla. Samtidigt samvarierar trender på sätt som ofta är svåra att mäta, och konsekvenserna kan se väldigt olika ut på olika platser. Det gäller till exempel skillnaden i hur den ekonomiska avmattningen efter finanskrisen har påverkat urbaniseringen i Nordeuropa och Sydeuropa.

För att kategorisera och försöka förstå det som egentligen är ett kaotiskt system är det vanligt att gruppera trender i större enheter, ofta kallade megatrender. De megatrender som diskuteras här representerar förändringsprocesser som är globala och inte följer nationsgränser, och som därmed befinner sig bortom den nationella politikens räckvidd.

Ett exempel på en megatrend är globaliseringen. Den består av en lång rad undertendenser som kan se väldigt olika ut på olika håll i världen. Med varje större trend följer dessutom mottrender som en reaktion på den bredare utvecklingen, och på en del platser går utvecklingen istället åt motsatt håll. Därför är det naturligt att en del länder och regioner har en avvikande utveckling eftersom både den politiska verkligheten och dynamiken mellan de stora samhällstrenderna är annorlunda där än på andra håll. Till exempel har samhällsomvandlingen i globaliseringens spår bidragit till ett ökat folkligt missnöje i flera europeiska länder, men det har fått helt olika politiska konsekvenser eftersom förhållandena på en rad områden är väldigt olika i olika länder.

Megatrender är globala, men konsekvenserna kan som vi har sett variera betydligt från område till område. De existerar i årtionden och pekar in i framtiden, även om det inte går att förutsäga precis vilken riktning de kommer att ta. Generellt sett finns det en tendens att överskatta deras konsekvenser i det korta perspektivet och att underskatta dem på längre sikt.