Konsekvenser Globalisering

En ökad rörlighet av människor, varor och tjänster får en allt större betydelse för såväl regionen och staden som för den enskilde invånaren. Med en ökad global sammankoppling och ömsesidigt beroende, påverkar händelser i omvärlden i hög grad Helsingborg.

På grund av stadens läge och tillgänglighet utgör Helsingborg en del av flera funktionella regioner. Några konsekvenser av detta är ett ökat resande, arbetspendling och internationalisering av näringslivet med ett växande behov av en väl fungerande digital och fysisk infrastruktur. Krympande geografiska avstånd, minskade gränshinder och ökad konkurrens med nya tillväxtmarknader och länder, bidrar till ökad rörlighet bland företag och befolkning. För Helsingborg är detta är en möjlighet i form av inflöde av kunskap, teknik, kapital och innovation. Samtidigt blir det genom en ökad konkurrens en utmaning att attrahera och behålla kompetens och företag. I takt med en ökad automatisering och ökade lönekostnader i låglöneländer talas det om en slags återindustrialisering av västvärlden, med en ny typ av högkvalificerade industriarbeten.

Globaliseringen bidrar till en snabb spridning av influenser, nya kunskaper och möjliggör möten mellan människor. I kombination med en allt snabbare digital utveckling ger det människor möjligheter att skapa nätverk och gemenskaper oberoende av geografi, språk och kultur. För den enskilde innebär det ökade valmöjligheter inom många olika områden, vilket möjligen bidrar till att samhällets institutioner får en allt mindre betydelse.

En ökad globalisering medför också en ökad rörlighet för människor. Befolkningen i Helsingborg blir alltmer heterogen, vilket bland annat märks genom de 166 nationaliteter som bor här. Det kommer också till uttryck genom den mångfald av värderingar, uppfattningar och identiteter som finns representerade i staden.  Denna heterogenitet är en stor tillgång för staden men innebär också utmaningar för stadens verksamheter.

Eftersom rörligheten ökar och de fysiska avstånden kommer att betyda allt mindre blir tillgänglighet, restid och pålitlighet i systemen avgörande framgångsfaktorer. Andra alltmer viktiga framgångsfaktorer för Helsingborg som stad är tolerans, välfungerande välfärdstjänster, bra boendemiljöer samt tillgång till fritids- och kulturaktiviteter.